Motie 1% voor 10.000 studen­ten­sporters


3 juli 2014

Motie 67/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op donderdag 3 juli 2014 in debat over het raadsvoorstel `Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport 2014 -2017: in een Perspectief sportaccommodaties 2014 - 2020'

Constaterende dat:

  • Studenten, gelijk aan alle andere inwoners, ook burgers van Utrecht zijn
  • De gemeente sport voor haar burgers faciliteert en inzet op het vergroten van de sportdeelname
  • Met het verdwijnen van de subsidie sportverenigingen studentensportverenigingen geen enkele financiĆ«le steun van de gemeente meer genieten

Overwegende dat:

  • Rond de leeftijd van 20 jaar een grote terugval in sportdeelname plaatsvindt en studentensportverenigingen veelal zeer lange wachtrijen kennen
  • In het geval studentensportverenigingen een beroep zouden doen op gemeentelijke accommodaties c.q. de studenten zouden gaan sporten bij reguliere verenigingen er een enorm capaciteitstekort zou ontstaan
  • Hoger onderwijsinstellingen zich langzamerhand terugtrekken op hun kerntaken: onderwijs, onderzoek en valorisatie

Roept het college op:

  • Haar verantwoordelijkheid op het gebied van sport ook voor deze groep burgers (Le. studentensporters) te nemen
  • Op lange termijn 1% van het sportbudget van de gemeente ten gunste te laten komen van deze doelgroep
  • Bij de voorjaarsnota 2015 hiervoor de eerste voorstellen te presenteren

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

S&S, PvdD, CDA

Tegen

PvdA, D66, GL, SP, VVD, CU, Stadsbelang