Motie Nul-op-de-meter voor sociale huur­wo­ningen


3 juli 2014

Motie 47/2014

De gemeente van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de voorjaarsnota 2014 en jaarstukken 2013,

Constaterende dat:

 • In Utrecht energiebesparing hoog op de agenda staat en in het coalitieakkoord is afgesproken dat alle corporatiewoningen in 2020 minimaal gemiddeld label B scoren, conform het SER-akkoord
 • Sommige huurders erg hoge stookkosten hebben doordat hun woningen niet goed geïsoleerd zijn en woningbouwcorporaties te kennen geven onvoldoende investeringsruimte te hebben om de ambities uit het collegeakkoord te realiseren
 • Verschillende overheden met diverse partners milieu- en duurzaamheidsambities geformuleerd hebben: zo is in het Hoogspringer-programma afgesproken om binnen 7 jaar circa 35.000 corporatiewoningen in Utrecht te renoveren tot label A
 • Er nieuwe samenwerkingsvormen en financieringsmogelijkheden zijn tussen bouwbedrijven, corporaties en andere partners om Nul- op- de- meter in de (huur)woningen te realiseren via renovaties
 • Veel sociale huurwoningen toe zijn aan renovaties en woningbouwcorporaties renovaties van appartementencomplexen gepland hebben staan waarbij het voorgenomen niveau van energiebesparing label C is.

Overwegende dat

 • Het WSW akkoord gaat met extra faciliteringsruimte voor woningbouwcorporaties om te investeren in Nul- op- de- meter-projecten, mits corporaties voldoen aan de voorwaarden uit het Stroomversnellingsprogramma waarmee een belangrijke oorzaak voor de beperkte investeringsruimte bij corporaties is weggenomen
 • Nul-op- de- meter woningen niet alleen bijdragen aan het behalen van milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen maar ook financiële voordelen bieden voor huurders doordat ze bijdragen aan betaalbaarheid, wooncomfort engezonde woningen
 • De verruimde kredietregels van de WSW voor woningbouwcorporaties een kans bieden om te werken aan inspirerende Nul-op-de-meter renovaties
 • Door een nul-opde-meter-project in sociale huurwoningen te realiseren wordt de bewustwording van energiebesparing bevorderd en het draagvalk voor duurzaamheidsambities vergroot
 • Er steeds meer bouwbedrijven zijn met producten die het bouwen van Nul-op-de-meter woningen goedkoper en sneller realiseren

Verzoekt het college om

 • Zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de woningbouwcorporaties over geplande renovatieprojecten met als doel tenminste twee stapelbouw-renovatieprojecten uit verschillende wijken aan te wijzen tot "project Nul-op-de-meter" met het daarbij behorende eindresultaat
 • De raad te informeren over de voorgang van deze projecten door middel een commissiebrief en een bezoek op de locatie van de projecten

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie 1% voor 10.000 studentensporters

Lees verder

Motie Maak 'Babs voor een dag' mogelijk in Utrecht voor alle Nederlanders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer