Motie 100 jaar kiesrecht


5 juli 2018

Motie 102/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018 en de Jaarstukken 2017;

Constaterende dat:

 • het actieve kiesrecht in 1917 aan mannen werd toegekend en twee jaar later -in 1919- aan vrouwen en met de totstandkoming van het kiesrecht voor vrouwen, de democratie pas echt een volwaardige betekenis kreeg;
 • in 2019 het 100-jarige bestaan van het actief kiesrecht voor zowel voor vrouwen als mannen gevierd wordt met door het hele land activiteiten gericht op zowel de historische gebeurtenissen van de totstandkoming van het algemeen kiesrecht als het belang van kiesrecht in ons huidige en toekomstige dagelijks !even, en er bij deze activiteiten nadrukkelijk wordt ingezoomd op het thema 'viering 100 jaar kiesrecht';
 • in 2019 verkiezingen plaatsvinden voor provinciale staten, waterschappen, het Europees parlement en de Eerste Kamer.

Overwegende dat:

 • het Stadsbestuur van Utrecht al ruim 600 jaar gehuisvest is in het Stadhuis aan de Oudegracht/Korte Minrebroederstraat en dit een tijdelijke sluiting en grondige verbouwing, in 2019 opnieuw betrokken zal worden door de gemeenteraad om van daar uit, als gekozen volksvertegenwoordigers, invulling te geven aan onze democratische beginselen;
 • het Stadhuis, tevens de locatie van de Stembureaus 1 en 2, voor inwoners van de Stad symbool staat voor de Utrechtse democratie en het stemrecht;
 • aandacht besteden aan het kiesrecht actueel en urgent blijft aangezien bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 41% van de kiesgerechtigde Utrechters niet heeft gestennd;
 • de diversiteit in de gemeenteraad continu aandacht behoeft;
 • verschillende organisaties in de stad, o.a. die actief zij op diversiteit en cultuur, waaronder het Utrechts Gevelteken Fonds, hebben aangegeven geInteresseerd te zijn om activiteiten te ontplooien rondom 100 jaar kiesrecht.

Roept het college op:

 • zich in te spannen in 2019 een herinneringsteken aan het Stadhuis te plaatsen ter nagedachtenis van 100 jaar algemeen kiesrecht.
 • een plan op te stellen voor de viering van 100 jaar kiesrecht waarbij aangesloten wordt bij reeds bestaande initiatieven in Utrecht en nationaal, en waarbij het vrouwenkiesrecht en de positie van de vrouw in de politiek extra aandacht krijgen;
 • dit in Q3 2018 aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janneke van der Heijden, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Hester Assen, PvdA
Ellen Bijsterbosch, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Informeren over duurzaam (ver)bouwen bij omgevingsvergunningen

Lees verder

Motie Ook dierenmishandeling verdient een plek in de MDA++ aanpak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer