Motie Behoud onder­steuning Dress for Success


12 november 2015

Motie 141/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2015 ter bespreking van de Programmabegroting 2016,

Constaterende dat:

 • Dress for Success Utrecht jaarlijks zo’n 300 personen (onder wie zo’n 100 bijstandsgerechtigden) van nette kleding voorziet ten behoeve van een sollicitatiegesprek;
 • Van de bijstandsgerechtigden ongeveer 60% een baan vindt en daarmee uit de bijstand stroomt;
 • Iedereen die uitstroomt uit de bijstand de gemeente ongeveer €15.000,- oplevert;
 • Dress for Success Utrecht een zeer beperkte bijdrage van de gemeente krijgt van € 300,- per bijstandsgerechtigde met een maximum van 100 personen;
 • De huidige bijdrage aan Dress for Success (€30.000,-) een fractie is van het totale re-integratiebudget (ontwerpbegroting 2016: € 19.331.000,-)
 • Dress for Succes Utrecht voor het overige draait op de vele vrijwilligers en bijdragen van tal van particulieren;
 • Het college voornemens is deze bijdrage per 1 januari 2016 te beëindigen;

Overwegende dat:

 • Dress for Success een prachtig particulier initiatief is dat met een zeer beperkte gemeentelijke bijdrage goede re-integratieresultaten behaalt;
 • De gemeentelijke bijdrage net toereikend is om de coördinator te kunnen betalen;
 • Deze coördinator noodzakelijk is voor onder andere het aansturen van vrijwilligers, contacten met particulieren en bedrijven en het goed laten functioneren van het initiatief;
 • Het college met het stopzetten van de huidige geen bezuiniging beoogt, maar de financiering op een andere manier wil vorm geven;
 • Eventuele alternatieve financieringsvormen, zoals een ‘vouchersysteem’, echter nog niet zijn uitgewerkt en bovendien erg omslachtig zullen zijn voor zowel bijstandsgerechtigden als Dress for Success;
 • Door het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Dress for Success Utrecht per 1 januari 2016 ophoudt te bestaan;

Draagt het college op:

 • De huidige gemeentelijke bijdrage aan Dress for Success Utrecht uit de re-integratiemiddelen na 1 januari 2016 te continueren

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, GL, SP, D66, CU, CDA

Tegen

VVD, S&S, SBU