Motie Werken aan inte­gratie


12 november 2015

Motie 150/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 november 2015 voor de behandeling van de Programmabegroting;

Constaterende dat:

  • Er in Utrecht op dit moment 500 mensen in de noodopvang voor asielzoekers verblijven
  • Asielzoekers op dit moment soms tot vier maanden in de noodopvang moeten verblijven alvorens zij hun asielverzoek kunnen indienen.
  • Utrecht op het ogenblik een taakstelling heeft voor de huisvesting van 560 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) per jaar en dat deze taakstelling, en dus het aantal nieuwe Utrechters, in elk geval het komende jaar verder zal stijgen.

Overwegende dat:

  • Asielzoekers op dit moment het eerste half jaar van hun procedure geen betaald werk mogen doen, waardoor zijn inclusief wachttijd soms wel een jaar ‘stilzitten’ zonder werk of onderwijs.
  • Het van groot belang is voor vluchtelingen, statushouders en onze stad dat mensen zo snel mogelijk mee kunnen doen in Utrecht – dat wil zeggen: het spreken van de taal en onderwijs en/of werk.
  • Dat ongeveer 1/3 van de vluchtelingen een (hogere) beroepsopleiding of wetenschappelijke opleiding heeft.
  • De gemeente Utrecht, AFAS software en de Hogeschool Utrecht in januari starten met een pilot voor een ICT opleiding voor 30 vluchtelingen.

Roept het college op:

  • In gesprek te gaan met de staatssecretaris om de regels over betaald werk voor asielzoekers in procedure zo aangepast te krijgen, dat zij eerder aan de slag kunnen.
  • In gesprek te gaan met de Utrechtse onderwijsinstellingen, de Universiteit, het HBO en MBO’s, met Utrechtse bedrijven en organisaties die statushouders begeleiden zoals vluchtelingenwerk en UAF - om te komen tot méér speciale, aangepaste opleidingsprogramma’s, aansluiting tussen onderwijs en werk en maatwerk bij de begeleiding naar werk van statushouders.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne-Marijke Podt, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Steven Menke, S&S
Peter van Corler, GroenLinks
Marloes Metaal, CDA
Maarten van Ooijen, CU


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, SP, S&S, GL, CDA, CU, PvdA

Tegen

SBU, VVD