Motie 30% sociale huur­woning in Merwe­deka­naalzone


8 december 2016

Motie 254/2017

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!

Constaterende dat:

 • ondanks maximale inspanning van de woningcorporaties het tekort aan sociale huurwoningen in Utrecht niet afneemt, maar toeneemt (van 1500 woningen in 2015 naar ruim 4000 eind 2019);
 • in deze cijfers de toename van woningzoekende statushouders nog niet is meegenomen
 • het aantal gemeentelijke grondexploitaties waarin ruimte is voor sociale huur, in snel tempo vermindert;
 • er geen zicht is op voldoende aanvulling, door het door dit college ingezette passief grondbeleid;
 • er sprake is van toenemende wachtlijsten voor sociale huurwoningen
 • de Bundeling, huurdersorganisaties, Adviescommissie voor het Ouderenbeleid en het college ook erkennen dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen.
 • het college een ongedeelde stad wil

Overwegende dat

 • het college verantwoordelijkheid draagt voor het volkshuisvestingsbeleid in de gemeente Utrecht
 • het college over het ruimtelijke ordeningsinstrument en woningbouwlocaties beschikt om sturing aan de woningbouw te geven;
 • door de groei van de stad, veranderingen in de samenleving en de aantrekkelijkheid van de stad extra druk legt op de sociale huurvoorraad;
 • veel mensen geen koopwoningen kunnen betalen en kopen vanwege verscherpte eisen voor het verkrijgen van hypotheken;
 • corporaties voldoende investeringsmiddelen hebben om weer sociale huurwoningen te kunnen bouwen voor mensen met een kleine portemonnee;
 • voor een goed functionerende stad een sociale huurvoorraad van voldoende omvang een essentiële voorwaarde is;
 • het ontbreken van voldoende sociale huurwoningen in de Merwedekanaalzone en in de stad bij draagt aan de tweedeling in de samenleving.

Draagt het college op:

 • om in overleg met corporaties, commerciële marktpartijen en grondeigenaren in de Merwedekanaalzone ten minste 30% sociale huurwoningen te realiseren in Merwedekanaalzone.
 • de raad jaarlijks over de voortgang te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie

Tegen

D66, GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD, SBU, CDA

Lees onze andere moties

Amendement Ruimtelijke Strategie Utrecht voorkomt de tweedeling in de stad

Lees verder

Motie Circulair bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer