Motie Start met wind- en zonne-energie in polder Rijnenburg


9 juni 2016

Motie 83/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juni 2016, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

 • Utrecht de doelstelling heeft om in 2030 20% duurzame energie te gebruiken;
 • de doelstelling van dit college is om in 2014 2% groei op dit gebied te hebben gerealiseerd;
 • het nu nog niet bekend is hoeveel duurzame energie er in Utrecht wordt gebruikt in 2014;
 • door het niet realiseren van de BEC-centrale door Eneco, zoals gepland, de duurzaamheidsambities van Utrecht onder druk staan, wat betekent dat ongeveer 15% van de warmtevoorziening in Utrecht wordt verduurzaamd in plaats van de eerder genoemde 30%;
 • dit een extra opgave met zich meebrengt voor het verduurzamen van onze energie van circa 15.000 ton CO2;
 • Utrecht zich op dit moment vooral concentreert op zonne-energie als duurzame energievorm.

Overwegende dat:

 • windenergie een onderdeel zou moeten zijn van het duurzame energiebeleid, gezien het feit dat elke provincie en elke stad een doelstelling heeft voor een percentage aan windenergie;
 • er een aangenomen motie ligt uit 2011 om te stimuleren om te starten met windenergie in polder Rijnenburg en om alles gereed te maken voor windenergie op deze locatie;
 • een deel van het dictum van deze motie nog niet in uitvoering is gebracht;
 • er geen tijd meer te verliezen is om aan de slag te gaan met windenergie in de gemeente Utrecht en dat polder Rijnenburg daarvoor de beste locatie is;
 • hierbij ook de optie voor grootschalige opwekking van zonne-energie op dezelfde locatie betrokken kan worden.

Draagt het college op:

 • uitvoering te geven aan alle punten uit het dictum van motie M18 uit 2011;
 • en daarom uiterlijk in het najaar van 2016 te starten met (de voorbereidingen voor) zonne- en windenergie in polder Rijnenburg, daarbij rekening houdend met vliegroutes van vogels en vleermuizen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Sander van Waveren, CDA
Reijnhild Freytag, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangehouden

Voor

Tegen