Motie Aan de slag met collec­tieve ziek­te­kos­ten­ver­ze­kering


30 oktober 2014

Motie 112/2014

De Utrechtse gemeenteraad, bijeen in vergadering d.d. 30 oktober 2014 ter behandeling van het raadsvoorstel Armoedebeleid en inzet Compensatiemiddelen Wtcg/CER

Constaterende dat:

 • In tegenstelling tot wat gebruikelijk is dit raadsvoorstel als B-punt is geagendeerd op de eerstvolgende raad;
 • Reden voor deze agendering is dat indien — zoals voorgesteld — een collectieve ziektekostenverzekering moet worden afgesloten, dit in verband met onderhandelingen en contractperiode geen uitstel duldt;

Overwegende dat:

 • Voor het huidige raadsvoorstel in de raad weinig draagvlak lijkt te bestaan;
 • De weerstand van diverse fracties in de commissie zich met name toespitste op twee zaken, namelijk enerzijds het opvangen van de bezuiniging apparaatskosten armoedebeleid 2015 via de wtcg/CER-gelden en anderzijds het moeten aanvragen van deze compensatiemiddelen via de bijzondere bijstand;
 • Het voorstel om een deel van de compensatiemiddelen te gebruiken voor het aanbieden van een uitgebreidere collectieve ziektekostenverzekering, weinig weerstand leek op te roepen;
 • Door deze collectieve ziektekostenverzekering een deel van de zorgkosten voor met name de minima kan worden opgevangen, waardoor minder compensatiemiddelen individueel verstrekt hoeven te worden;

Voorts overwegende dat:

 • De overige punten in het raadsvoorstel wel zouden kunnen wachten tot bespreking op iets langere termijn;
 • Enig uitstel wenselijk is om genoeg tijd te hebben voor het vinden van een andere dekking voor de in 2015 nog niet te behalen bezuiniging op apparaatskosten armoedebeleid;

Besluit:

 • Voor 2015 het reeds ingezette budget voor de collectieve ziektekostenverzekering (CZM; 800.000 vanuit de Bijzondere Bijstand) te verhogen met €600.000 ten behoeve van verhoging van de premiebijdrage en verzwaring van de dekking;
 • Dit te financieren uit de compensatiemiddelen wtcg/CER, jaarsnede 2015;
 • De verdere behandeling van het raadsvoorstel Armoedebeleid en compensatiemiddelen wtcg/CER uit te stellen tot de raad van 20 november en/of het slotdebat van de programma begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hilde Koelmans, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Roelant Rollingswier, D66
Jolande Uringa, ChristenUnie
Judith Tielen, VVD
Steve Menke, Student & Starter
Ruben Post, PvdA
Heleen de Boer, GroenLinks
Marloes Metaal-Froon, CDA


Status

Aangenomen

Voor

GL, PvdD, D66, SP, CDA, S&S, PvdA, CU, VVD

Tegen

StadsbelangUtrecht