Motie Aandacht voor digitale vaar­dig­heden bewoners


3 juli 2014

Motie 46/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2014

Constaterende dat:

 • Het kabinet de ambitie heeft om vanaf 2017 haar dienstverlening te digitaliseren, maar vooralsnog geen duidelijkheid schept hoe de bevolking op deze ontwikkeling voor te bereiden;
 • Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 25% van alle Nederlanders over onvoldoende digitale vaardigheden beschikt om volwaardig van het aanbod gebruik te maken;
 • Het gevaar ontstaat dat informatie bij een deel van de burgers niet goed overkomt én dat hiermee een drempel wordt opgeworpen deze diensten af te nemen;
 • Het aanbod digitale ondersteuning en digitale vaardigheden in Utrecht te kort schiet;
 • Aandacht voor online oefenen en voor het verwerven van de essentiële digitale vaardigheden geen structureel onderdeel uit maakt van de Nota Herijking Volwasseneducatie;
 • De kosten voor het aanbod digitale vaardigheden van de Bibliotheek Utrecht in samenwerking met Mira Media, Taal Doet Meer, Stichting Lezen & Schrijven en het Wijkbedrijf tot 1 juli 2015 worden gedekt door een subsidie van de EU;
 • De Nota Herijking Volwasseneducatie 2013-2015 niet voorziet in een structureel budget voor het bevorderen van digitale vaardigheden;
 • Het beschikbaar budget voor "volwasseneducatie" vanaf 2015 onbekend is vanwege de onduidelijkheid over de hoogte van de Rijksbijdrage.

Overwegende dat:

 • Het college ambieert om de gemeentelijke dienstverlening op meer onderdelen te digitaliseren;
 • De meer kwetsbare Utrechters, zoals ouderen, laaggeletterden en mensen met een beperking, juist het vaakst aangewezen zijn op deze diensten;
 • De gemeente baat heeft bij de vergroting van de digitale zelfredzaamheid bij deze burgers;
 • Een breed cursusaanbod digitale vaardigheden en digitale steunpunten in de wijken hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Verzoekt het college:

 • In navolging van de gemeente Rotterdam te onderzoeken hoe het met de digitale vaardigheid van onze Utrechtse inwoners is gesteld;
 • In samenwerking met de bovengenoemde maatschappelijke organisaties te komen tot een goed aanbod om digitale vaardigheden van bovengenoemde groepen te bevorderen
 • En de Raad voor de Programmabegroting 2015 te informeren over de wijze waarop dit aanbod ingebed wordt in de herijking Volwasseneducatie 2015 ev.

En gaat over tot orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CU, S&S, CDA, GL, PvdA, Stadsbelang, D66, SP

Tegen

VVD