Motie Volg de rechter in opvang onge­do­cu­men­teerden


3 juli 2014

Motie 60/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014 ter behandeling van de Voorjaarsnota 2014.

Constaterende dat:

  • Het coalitieprogramma 'Utrecht maken we samen' aangeeft dat de opvang voor ongedocumenteerden in Utrecht gehandhaafd blijft,
  • De opvang voor ongedocumenteerden in Utrecht zich met name richt op kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen en zieken,
  • Verschillende rechters, onder andere in Amsterdam en Darmstadt een 'positieve verplichting' hebben gegeven aan de Nederlandse staat om ongedocumenteerden de meeste basale levensvoorwaarden te bieden, namelijk kleding, bed en voedsel,

Overwegende dat:

  • De hulporganisatie STIL een cliëntenstop heeft toegepast, omdat het de grote vraag niet meer aankan,
  • De opening van de nieuwe nachtopvang aan de Weerdsingel ertoe heeft geleid dat de deze cliënten niet meer bij de Sleep-Inn en de Noiz mogen,
  • De cliënten die nu bij STIL aankloppen daarom nergens recht hebben op nachtopvang, omdat de eerste juridische check niet kan worden gedaan.

Verzoekt het college:

  • In kaart te brengen hoeveel cliënten door de cliëntenstop in de problemen komen en hoeveel unieke plekken nachtopvang hiervoor benodigd zouden zijn,
  • Voor de programmabegroting 2015 daarover verslag uit te brengen aan de Gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdD, GL, S&S, SP, PvdA, Stadsbelang, CDA

Tegen

VVD