Motie Aandacht voor ecologie in ruim­te­lijke plannen


5 juli 2018

Motie 127/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

· Utrecht wil uitbreiden door middel van verdichting;
· Door verdichting dieren en planten in de verdrukking kunnen komen;
· In het Utrechts Plan Proces al vanaf de initiatieffase een gebiedsteam betrokken is om een integrale afweging te maken over te maken keuzes, maar dat er geen ecoloog lid is van dit gebiedsteam;
· Ecologische aspecten door afwezigheid van kennis, kunde en ervaring op dit gebied, niet optimaal meegenomen kunnen worden in de afwegingen binnen het planproces.

Overwegende dat:

· Er weliswaar in het planproces afgewogen wordt of een plan milieukundig haalbaar is, maar er geen concrete kennis over ecologie meegewogen wordt;
· De raad onlangs de Utrechtse Soortenlijst heeft vastgesteld en een ecoloog de kennis en kunde heeft om deze vanaf het begin in elke fase van het planproces mee te wegen en kansen te benutten;
· Een flora en fauna onderzoek en ecologisch advies nu pas in een late fase van gebiedsontwikkeling betrokken wordt;
· Door vanaf de allereerste fase van gebiedsontwikkeling en nieuwbouw rekening te houden met flora en fauna de risico’s voor aantasting ervan kunnen worden beperkt en kansen voor versterking optimaal kunnen worden benut.

Draagt het college op:

· Vanuit het budget voor planontwikkeling ook een ecoloog te betrekken vanaf de eerste fase van planprocessen bij planprocessen/gebiedsontwikkelingen;
· Een ecoloog te laten adviseren over het optimaal in stand houden en verbeteren van de flora en fauna in het plangebied.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Utrecht wel Klimaatneutraal in 2030

Lees verder

Motie Duurzaam (ver)bouwen in de omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer