Motie Duurzaam (ver)bouwen in de omge­vings­visie


5 juli 2018

Motie 129/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

· Er bij (ver)bouwen duurzame keuzes gemaakt kunnen worden in bijvoorbeeld materiaalkeuze, herkomst van grondstoffen en afvoer van sloopmateriaal.
· Er op dit moment bij een omgevingsvergunning voor verbouwen eisen worden gesteld voor veiligheid, zichtkwaliteit en overlast voor de omgeving, maar niet voor duurzaamheid;
· Het bouwbesluit met betrekking tot sloop en nieuwbouw enkel gericht is op Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden, waarbij met betrekking tot afval enkel vermeld wordt dat gevaarlijke stoffen gescheiden moeten worden;
· Het bouwbesluit met betrekking tot duurzaamheid enkel gericht is op de milieu- en energieprestaties van gebouwen;

Overwegende dat:

· Wanneer het onderwerp ‘duurzaam (ver)bouwen’ opgenomen wordt in de Omgevingsvisie Utrecht, dit onderdeel wordt van de omgevingsivisies die nu voor deegebieden ontwikkeld worden en daarmee voorwaarde voor de omgevingsvergunningen die verleend worden;
· Duurzaam bouwen verder strekt dan alleen milieueisen, maar bijvoorbeeld ook gaat over grondstofkeuze, circulair bouwen en slopen etc.;
· Door in een omgevingsvergunning criteria op te nemen ten aanzien van duurzaam (ver)bouwen, (en daarop te handhaven) een enorme stap gemaakt kan worden op het gebied van duurzaam bouwen;
· Het opnemen van ambities op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, niet betekent dat er geen andere ambities met betrekking tot bijvoorbeeld diervriendelijkheid of energie of wat dan ook onderdeel van de omgevingsvisie worden.

Draagt het college op:

· Het bestaande (vastgestelde) beleid over duurzaam bouwen, zie: nota duurzaam bouwen en de website duurzaam bouwen in 2018 toe te voegen aan de Omgevingsvisie Utrecht;
· Met een voorstel te komen om in de Omgevingsvisie Utrecht ambities op te nemen ten aanzien van duurzaam (ver)bouwen, verdergaand dan alleen milieuaspecten, zodat wanneer er gesloopt, gebouwd, gerenoveerd of verbouwd moet worden, dit zo duurzaam mogelijk, met een zo klein mogelijk impact op de aarde gebeurt;
· Dit voorstel uiterlijk voor de behandeling van de VJN 2019 voor te leggen aan de raad;
· Als op dat moment al duidelijk is of het binnen de nieuwe wetgeving ook mogelijk is om eisen toe te voegen, bijvoorbeeld in een omgevingsplan, dit ook mee te nemen in dit voorstel.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Aandacht voor ecologie in ruimtelijke plannen

Lees verder

Motie Minder evenementen, meer toezicht en handhaving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer