Motie Minder evene­menten, meer toezicht en hand­having


5 juli 2018

Motie 130/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

· Het coalitieakkoord ‘Utrecht Ruimte voor iedereen’ een verhoging van de toeristenbelasting voorstelt van 5% naar 6% van de overnachtingsprijs met als doel de meeropbrengst te gebruiken voor de economische agenda van Utrecht en aantrekkelijke evenementen voor bewoners en bezoekers, zoals de Vuelta.

Overwegende dat:

· In Utrecht al veel evenementen georganiseerd worden;
· Deze evenementen regelmatig onbedoeld leiden tot schade aan de omgeving;
· Deze evenementen regelmatig overlast opleveren voor hun omgeving, bijvoorbeeld door geluid, geur en afval;
· Er goede ervaringen zijn met meer toezicht (“intensieve begeleiding”) bij de organisatie van evenementen, zoals de gemeente bij het Lentebockfestival heeft gedaan, waardoor overlast voor omwonenden voorkómen wordt;
· Er niet standaard toezicht aanwezig is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw van evenementen;
· Wanneer inwoners meldingen van overlast doen, hier niet altijd tijdig en adequaat op gereageerd kan worden (bijvoorbeeld door overlast wegnemen, corrigeren of beboeten);
· Dat er dus eigenlijk meer middelen nodig zijn om toe te zien en te handhaven op de evenementen die nu al plaatsvinden;
· Het daarom beter is om extra budget vrij te maken voor toezicht en handhaving in plaats van nieuwe evenementen met extra overlast;

Verzoekt het college:

· De meeropbrengsten van de verhoging van de toeristenbelasting tot een bedrag van € 400.000 niet in te zetten voor de economische agenda en nieuwe evenementen, maar toe te wijzen aan de afdeling VTH met als doel organisaties van evenementen beter te begeleiden, opdat overlast voor omwonenden en schade aan omgeving nog meer voorkómen wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, SBU, PvdA

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, VVD