Motie Verwerk groen in groene evene­men­ten­leges


5 juli 2018

Motie 131/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

· Het nieuwe college ernaar streeft dat de Utrechtse evenementen in de openbare ruimte duurzaam zijn;
· Het coalitieakkoord voorstelt dat in de legesverordening gedifferentieerde tarieven opgenomen worden, waarbij evenementen die hoog scoren op punten als gescheiden inzamelen van grondstoffen en schone generatoren het minst betalen.

Overwegende dat:

· Van duurzame evenementen niet alleen verwacht mag worden dat zij een duurzame bedrijfsvoering hebben, maar ook dat zij rekening houden met de impact van hun activiteiten op de omgeving;
· Veel evenementen in de Utrechtse openbare ruimte plaatsvinden in parken en natuurgebieden, waarbij er schade kan ontstaan aan gras, struiken en bomen;
· Het nu al zo is dat schade aan parken/natuur kan worden verhaald op de organisatoren van evenementen, maar schade soms pas jaren later zichtbaar kan zijn en dan niet te achterhalen is wie verantwoordelijk is.

Verzoekt het college:

· In de nieuwe legesverordening ook te verwerken dat voor een vergunning voor evenementen in parken en natuurgebieden een hoger tarief geldt dan voor vergunningen voor evenementen op straten, pleinen en industrieterreinen;
· De raad hier uiterlijk in het vierde kwartaal over te informeren, als ook het procesvoorstel voor de nieuwe legesverordening naar de raad komt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Minder evenementen, meer toezicht en handhaving

Lees verder

Motie Dierenwelzijn in alle relevante beleidshoofdstukken VJN en PGB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer