Motie Dieren­welzijn in alle relevante beleids­hoofd­stukken VJN en PGB


5 juli 2018

Motie 125/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

· Dierenwelzijn nog niet wordt meegenomen in alle voor dieren relevante beleidsterreinen in de Voorjaarsnota’s en Programmabegrotingen: Stedelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid, Bereikbaarheid (faunapassages, wilde dieren in de knel) Openbare Ruimte en Groen, Economie (evenementen, bouw), Onderwijs (bewustzijn dierenwelzijn, dierproeven e.d.), Maatschappelijke Ondersteuning (huiselijk geweld en dierenmishandeling); Volksgezondheid (voedsel: dierlijke eiwitten), Veiligheid (onder meer dieren bij rampen, vuurwerk), Cultuur (vermaak met dieren), Sport (kunstgras, gebruik van dieren bij sport), Vastgoed (diervriendelijk bouwen),
· Door het vorige college erkend is dat dierenwelzijn portefeuilleoverstijgend is;

Verzoekt het college:

· In alle bovengenoemde beleidshoofdstukken in de Voorjaarsnota’s en Programmabegrotingen die te maken hebben met dieren een paragraaf op te nemen over dit onderwerp;
· Dit uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2019 toe te gaan passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD