Motie Aandacht voor tril­lings­hinder Kruis­vaart­kwartier


26 april 2018

Motie 76/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, voor de eerste reguliere raadsvergadering na de raadsverkiezingen,

Constaterende dat:

  • In het bestemmingsplan voor het Kruisvaartkwartier geen concrete eisen, normen en/of toezeggingen zijn opgenomen met betrekking tot trillingshinder, terwijI de conclusie is dat "het vermijden van overschrijding van de streefwaarden voor nieuwe situaties uit de SBR (Stichting Bouwresearch) niet realistisch is",
  • Het aantal (goederen)treinen en aantal woningen nabij het spoor in Utrecht op korte termijn sterk zal toenemen en onduidelijk is hoe omwonenden in enige mate beschermd worden tegen de nadelige effecten;
  • De staatssecretaris van lnfrastructuur en Waterstaat mevrouw Van Veldhoven nnaandag 23 april jl. een brief* naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over het onderzoeken van trillingshinder van het spoor naar aanleiding van toenemende klachten van omwonenden, Zij in deze brief belooft haar beleidsinzet te verstevigen, zich maximaal in te spannen voor het zoeken naar oplossingen en om tafel te gaan met partijen over mogelijke maatregelen;

Overwegende dat:

  • Het Kruisvaartkwartier en het verdere stationsgebied grote potentie heeft voor een significante bijdrage aan de woningopgave in Utrecht en bij uitstek geschikt is voor duurzame nieuwbouw,
  • Wij de verantwoordelijkheid hebben om een duurzame en gezonde leefomgeving in Utrecht te creeren waarbij de kwaliteit van ruimtelijke ordening structureel aan de orde is,
  • Het college nu de kans heeft om als gemeente de samenwerking met het Rijk en Prorail aan te gaan, gelet op de planning van het proces dat de staatssecretaris momenteel doorloopt,

Draagt het college op:

  • Inzichtelijk te maken hoe groot dit probleem van trillingshinder is in Utrecht en welke mitigerende maatregelen mogelijk en kansrijk zijn, te beginnen bij het Kruisvaartkwartier.
  • De uitkomsten van het onderzoek aan te bieden aan de staatssecretaris en aan de raad en samen met de staatssecretaris te bekijken welke maatregelen kunnen bijdragen aan haar versteviging van de beleidsinzet.
  • De raad te informeren over het vervolg van deze samenwerking en wat dit voor het Kruisvaartkwartier en voor andere ontwikkellocaties in Utrecht gaat betekenen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantine Zwinkels, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Maarten Koning, D66


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Geen tijdelijk verhuur in het Kruisvaartkwartier

Lees verder

Motie Belofte maakt schuld, deel 2 Sociaal Akkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer