Motie Afval is grondstof


3 juli 2014

Motie 71/2014

De Gemeenteraad, bijeen op 3 juli 2014 ter bespreking van de voorjaarsnota 2014

Constaterende dat:

  • In het coalitieakkoord de ambitie is uitgesproken dat afval in Utrecht een grondstof is en we zoveel mogelijk de kringlopen willen sluiten.

Overwegende dat:

  • In Utrecht de afgelopen jaren grote inspanningen zijn geleverd met resultaat, maar dat de ambities in het coalitieakkoord om verdergaande maatregelen vragen.
  • Afval geld kost en grondstoffen geld opleveren.
  • Het realiseren van de ambitie uit het coalitieakkoord kan leiden tot een verdere verlaging van de afvalstoffenheffing.

Draagt het college op om:

  • In plaats van een nieuwe nota afval, een grondstoffenplan op te stellen gericht op het zoveel mogelijk sluiten van de kringlopen en dat toewerkt naar een stad waar afval grondstof is, en deze voor de voorjaarsnota 2015 naar de Gemeenteraad te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GL, PvdD, D66, SP, PvdA, VVD, S&S, Stadsbelang, CU

Tegen

CDA