Motie Bood­schap­pen­lijst voor de corpo­raties


3 juli 2014

Motie 64/2014

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat:

 • Er steeds meer renovaties van complexen sociale huurwoningen in bewoonde staat plaatsvinden, die in vele gevallen klachten genereren van de zijde van de bewoners, over de leefomstandigheden tijdens de werkzaamheden;
 • Er grote verschillen zijn in de omgang met de leefomstandigheden van en vergoedingen aan de bewoners, per complex, maar ook tussen corporaties;

Tevens constaterende dat:

 • Corporatiewoningen vaak veel langer dan een half jaar te koop blijven staan;
 • Indien onverkocht, ze vervolgens blijvend worden onttrokken aan het segment sociale huur;
 • Dit laatste met name gebeurt bij grote(re) woningen, waaraan in de stad een flink tekort is;
 • Dit in tegenspraak is met de gemaakte afspraken in het kader van de Wijziging Woonruimteverdeling in 2013;

Voorts constaterende dat:

 • De huurprijs van vrijkomende sociale huurwoningen tussen 2011 en 2013 in Utrecht met gemiddeld 22% is gestegen;
 • Seniorenwoningen hierbij een prominente plaats innemen, waardoor de gewenste doorstroming gevaar loopt;
 • Deze stijging zich onverminderd voortzet, als gevolg van de verhuurderheffing;
 • Juist een aantal renovaties van complexen met de slechtste energieprestaties langer op zich laten wachten of zijn geschrapt, met als gevolg hoge energielasten voor de bewoners;
 • Steeds meer huurders hierdoor te maken krijgen met woonquotes die ruim boven de door het NIBUD gehanteerde kritieke grens van 30% liggen;

Voorts constaterende dat:

 • Het een uitdaging blijkt voor corporaties om zich te houden aan de afspraken om woningen voor 2020 naar tenminste gemiddeld energielabel B te krijgen:

Tenslotte constaterende dat:

 • Er met de woningcorporaties in het bestaande afsprakenkader concrete doelen zijn opgenomen over het aantal woningen ter beschikking aan bijzondere doelgroepen, zoals zwerfjongeren;
 • De afspraken over de gehele linie genomen niet worden gehaald;
 • Hierdoor de doorstroom van dak- en thuisloze jongeren uit de noodopvang voorzieningen naar een vaste woonplaats afneemt;
 • Vervolgens extra druk op de voorzieningen voor noodopvang toeneemt.

Van mening dat:

 • Dit zeer ongewenste ontwikkelingen zijn, die ten koste gaan van de leefbaarheid van de betrokken woonbuurten en hun bewoners;

Verzoekt het college:

 • Bovengenoemde zaken hoogste prioriteit te geven bij de aanstaande herijking van de prestatieafspraken met de corporaties en hierover heldere en controleerbare afspraken te maken;
 • Strak te sturen op de naleving van deze en eerder gemaakte afspraken met de corporaties;

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CDA, CU, S&S, PvdA, GL, SP, D66, Stadsbelang

Tegen

VVD