Motie Gemeen­tedak zoekt zonne­pa­nelen


3 juli 2014

Motie 72/2014

De Gemeenteraad, bijeen op 3 juli 2014 ter bespreking van de voorjaarsnota 2014

Constaterende dat:

  • Het coalitieakkoord stelt dat: 'De installatie van zonnepanelen stimuleren we actief met als doel in 2020 10% van de daken van zowel woningen, als van bedrijven, VvE's en corporaties. We stimuleren initiatieven van bewonerscollectieven en ook gemeentelijke daken zijn daarvoor beschikbaar' (blz. 19 coalitieakkoord)

Overwegende dat:

  • Openheid en helderheid over hoe en onder welke voorwaarde de gemeente haar daken beschikbaar stelt bijdraagt aan het realiseren van deze ambitie
  • In het coalitieakkoord niet is opgenomen op welke manier de installatie van zonnepalen op gemeentelijke daken actief gestimuleerd wordt.
  • De praktijk nu laat zien dat er juist belemmeringen bestaan waardoor het niet haalbaar is voor bewoners om zonnepanelen op gemeentelijke daken te leggen
  • Het bij dit college past om niet alleen af te wachten, maar juist actief bewoners te betrekken en stimuleren.

Draagt het college op om:

  • Met een concrete uitwerking te komen voor het actief beschikbaar stellen van geschikte gemeentelijke daken voor zonnepanelen met adequate oplossingen voor eventuele belemmeringen en de raad hierover voor de slotbehandeling van de begroting 2015 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Monique Bollen, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66
Nicole van Gemert, SP
Steven Menke, S&S
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen