Motie Alles begint bij een schone lucht


26 mei 2016

Motie 70/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 mei 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen,

Constaterende dat:

  • Het mobiliteitsplan tot doel heeft bij te dragen aan een hoogwaardige en gezonde stad;
  • Een gezonde stad onder andere een gezonde leefomgeving en schone lucht behelst;
  • In het mobiliteitsplan het verbeteren van luchtkwaliteit niet als specifiek doel is opgenomen;
  • Terwijl uit de recente rapportages Rapportage Luchtmeetnet Utrecht 2014' en de 'Gemeentelijke Monitoringsrapportage Lucht 2015' (commissiebrief van 17 mei 2016) blijkt dat Utrecht nog een enorme opgave heeft om de lucht schoner te maken;
  • Tot en met 2015 het Utrechtse beleid gericht was op het halen van tenminste de EU-grenswaarden voor fijnstof en stikstof;
  • De raad op 30 juni 2015 motie M2015/78 heeft aangenomen die het college opdraagt te streven naar waarden onder de EU-grenswaarden met de ambitieuze advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als richtsnoer en verantwoording van het beleid ook aan deze WHO-norm te koppelen.

Overwegende dat:

  • De opdracht in motie M2015/78 nog niet is vertaald;
  • Onbekend is welk effect de maatregelen hebben op de luchtkwaliteit en dat dit nadelig is voor het monitoren en bijsturen van (het effect van) het mobiliteitsplan.

Draagt het college op:

  • Luchtkwaliteit, waarbij motie M2015/78 uitgangspunt is, te betrekken in de nog te ontwikkelen rekenmodule voor verkeer;
  • Luchtkwaliteit te koppelen aan toekomstige maatregelen die voortvloeien uit het mobiliteitsplan en de uitkomst mee te nemen in communicatie met raad en bewoners.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Ruben Post, PvdA
Thijs Weistra, GroenLinks
Michel Eggermont, SP
Indra te Ronde, D66
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, SBU, CDA, S&S

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Voorkom te allen tijde werkverdringing

Lees verder

Amendement Geen verbreding NRU

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer