Motie Ambitie 2x1 en 30 km/u Daals­e­tunnel invoeren voor 2030


22 december 2022

Motie 408/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 december 2022, ter bespreking van de raadsbrief uitwerking motie Daalsetunnel 30 km/u en project kop ASW,

Constaterende dat:

 • De Daalsetunnel tussen Westplein/Vleutenseweg en Amsterdamsestraatweg is ingericht in een tijd dat het nog beleid was om doorgaand autoverkeer midden door de stad mogelijk te maken;
 • Het inmiddels beleid is om doorgaand autoverkeer door de stad zo veel als mogelijk tegen te gaan.

Overwegende dat:

 • Er op dit moment nog te veel autoverkeer door de Daalsetunnel gaat om nu herinrichting naar 2x1 en 30 km/u mogelijk te maken;
 • De komende jaren belangrijke herinrichtingen uitgevoerd worden, zoals de knip Catherijnesingel, herinrichting Westplein, herinrichting Amsterdamsestraatweg, die naast andere maatregelen uit het bestaande mobiliteitsbeleid bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van het doorgaand autoverkeer door de Daalsetunnel;
 • Herinrichting van de Daalsetunnel naar 2x1 en 30 km/u door de zuidelijke tunnelbuis en over de bestaande zuidelijke weghelft de meeste ruimte oplevert die voor een belangrijk deel toegevoegd kan worden aan het Daalsepark, een schakel in de groenstructuur tussen het Zocherplantsoen en het groen buiten de stad;
 • Herinrichtring van de Daalsetunnel en vermindering van het autoverkeer door de Daalsetunnel bijdragen aan het terugdringen van de geluidhinder en luchtverontreiniging in dit gebied;
 • De noodzakelijke financiering van deze herinrichting nog niet geregeld is.

Spreekt de gemeenteraad uit:

 • Na te streven de herinrichting van de Daalsetunnel naar 2x1 en 30 km/u zo snel alsmogelijk en in ieder geval voor 2030 uit te voeren;
 • Bij de herinrichting te kiezen voor een 2x1 weg door de zuidelijke tunnelbuis en over de bestaande zuidelijke weghelft.

Draagt het college op:

 • Uiterlijk in 2026 de noodzakelijke keuzes en besluiten aan de raad voor te leggen die nodig zijn om herinrichting voor 2030 te kunnen invoeren zoals over de financiering en eventueel noodzakelijk mobiliteitsmaatregelen;
 • Ter voorbereiding van deze besluitvorming tijdig te onderzoeken

a. Of en welke extra mobiliteitsmaatregelen nodig zijn om de herinrichting mogelijk te maken;

b. Hoe de herinrichting van de noordelijke tunnelbuis het meest kan bijdragen aan een ecologische verbinding voor planten en dieren;

c. Hoe de herinrichting en eventuele overige mobiliteitsmaatregelen gefinancierd kan worden;

d. Of en welke consequenties dit eventueel heeft voor prioriteiten in het mobiliteitsbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fred Dekkers, GroenLinks Utrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Has Bakker, D66
Bina Chirino, ChristenUnie
Gert Dijkstra,EenUtrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen