Motie Behoud bescherming Utrechtse soorten


10 november 2016

Motie 220/2016 Programmabegroting 2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 10 november 2016 ter bespreking van de Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

 • Op 1 januari 2017 de Nieuwe Wet Natuurbescherming wordt ingevoerd;
 • Deze wet de huidige Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en vervangt en de provincie vanaf dat moment verantwoordelijk is voor bescherming van flora en fauna;
 • De Gedeputeerde Staten van Utrecht hiertoe een provinciale Natuurvisie hebben opgesteld, waarin onder meer een lijst van 40 “icoonsoorten” is opgenomen die de provincie gaat beschermen en in stand houden;
 • Verschillende soorten flora die nu beschermd worden in tabel 2 van de Flora- en faunawet, waaronder orchideeën en muurvarens zoals de tongvaren en de steenbreekvaren niet op deze lijst staan en straks dus geen bescherming meer genieten;
 • Verschillende soorten fauna die nu beschermd worden in tabel 3 van de Flora- en faunawet, waaronder vleermuizen zoals de Laatvlieger, niet op deze lijst staan en straks geen bijzondere aandacht meer van de provincie krijgen;
 • De provinciale Staten van Utrecht deze Natuurvisie inclusief de “icoonsoortenlijst” bespreekt in de commissie Ruimte, Groen en Water op 21 november en vaststelt in haar vergadering van 12 december.

Overwegende dat:

 • Er in de gemeente Utrecht veel inspanning is en wordt gepleegd om deze beschermde muurvegetatie en orchideeën te bevorderen en te beschermen;
 • De gemeente Utrecht en een grote groep Utrechtse vrijwilligers zich al jaren inzet om vleermuizen in Utrecht te beschermen;
 • Met invoering van de Nieuwe Wet Natuurbescherming zoals nu beschreven in de provinciale Natuurvisie, de gemeente niet meer over afdoende instrumentarium beschikt om de bescherming van deze soorten overeind te houden.

Spreekt uit:

 • Grote zorgen te hebben over de nadelige gevolgen van de Nieuwe Wet Natuurbescherming voor de bescherming van flora en fauna in de stad Utrecht; met name van muurvegetatie, orchideeën en vleermuizen.

En verzoekt het college:

 • Deze zorgen nog voor 21 november over te brengen aan de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Utrecht en hen hierbij op te roepen de laatvlieger, de tongvaren, steenbreekvaren en de orchidee toe te voegen aan de lijst met “icoonsoorten”;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, CU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, D66, SBU, CDA, PvdA

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Doe de deur dicht!

Lees verder

Motie Utrecht, sluit je aan bij Operatie Steenbreek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer