Motie Doe de deur dicht!


10 november 2016

Motie 222/2016 Programmabegroting 2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 10 november 2016 ter bespreking van de Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

  • Utrecht in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
  • Er in Utrecht ongeveer 200 detailhandelsvestigingen zijn die een ‘Wet Milieubeheer-inrichting’ zijn èn midden- of grootverbruiker. En waaraan daarom eisen gesteld kunnen worden ten aanzien van energiebesparing;
  • Deze vestigingen vanuit het Activiteitenbesluit verplicht zijn om alle energiebesparende maatregelen die zich in 5 jaar of korter terugverdienen door te voeren.

Overwegende dat:

  • Er al meerdere winkels in Utrecht zijn die het goede voorbeeld geven door hun deuren te sluiten en geen hinder ondervinden van klanten die niet meer komen, omdat de deur dicht zit;
  • Een dichte winkeldeur een jaarlijkse besparing tot 10 ton CO2 kan opleveren;
  • Een proef van de gemeente Amsterdam en een drogisterijketen uitwees dat dichte deuren een energiebesparing van 43% kunnen opleveren en niet tot klantverlies leidden;
  • Door Klimaatverbond Nederland in de Volkskrant gesteld werd: “Open winkeldeuren zijn een heel zichtbare vorm van energieverspilling, dat ontmoedigt mensen om thuis moeite te doen om energieverspilling tegen te gaan.”

Roept het college op om:

  • Er actief op te handhaven dat alle bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, zo snel mogelijk hun winkeldeuren gaan sluiten om zo energie te besparen;
  • De raad voor de VJN 2017 te berichten over de voortgang en genomen maatregelen hieromtrent.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen