Motie Mag het licht uit? Aan de slag met licht­hinder en licht­ver­vuiling


10 november 2016

Motie 216/2016 Programmabegroting 2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017.

Constaterende dat:

 • In 2008 het Gemeentelijke Verlichtingsplan is vastgesteld;
 • Het Verlichtingsplan beoogt ‘een op duurzaamheid gericht beleid door het inkopen van groene elektriciteit en duurzame materialen, het toepassen van energiezuinige verlichting en het beperken van verlichtingsniveaus en lichtvervuiling;
 • Hiermee een besparing wordt nagestreefd van 900 ton CO2 per jaar;
 • De besparingsdoelstelling zijn opgetekend tot 2% per in 2015;
 • Een uitwerking van mogelijkheden is opgenomen binnen het ‘Programma Utrechtse Energie’ en in 2013 een rapportage heeft opgeleverd.

Overwegende dat:

 • Zowel over het Gemeentelijke Verlichtingsplan als de rapportage onduidelijk is welke maatregelen al dan niet genomen zijn en met welk resultaat, o.a. voor het milieu;
 • Ook te noemen: de korte-middellange-lange maatregelen, communicatie tijdens de uitvoeringsfase, het resultaat van de proefperiode en van de ‘verdere studie’ naar het fotomateriaal van ISS om lichtbronnen vast te stellen en te verbeteren;
 • Het college tot nu toe zeer summier informatie verstrekt over haar doelen en resultaten.

Draagt het college op:

 • Een onderzoek uit te voeren naar het resultaat van de doelen en maatregelen, opgetekend in het Gemeentelijke Verlichtingsplan (2008) en de Rapportage mogelijkheden lichtreductie (2013)
 • Hierin te betrekken eerder genoemde thema’s
 • De Raad hierover te informeren vóór het einde van 2016

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen