Motie Geluids­we­rende maat­re­gelen MotorCross op Lage Weide


10 november 2016

Motie 215/2016 Programmabegroting 2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

 • Het dossier geluidsoverlast van de Motor Crossvereniging Utrecht (MCU) op Lage Weide een lange voorgeschiedenis heeft;
 • Gemeente, bewoners en MCU al geruime tijd met elkaar spreken over een oplossing voor de geluidsoverlast, die weliswaar binnen de wettelijke kaders valt, maar als zeer storend wordt ervaren door duizenden inwoners van Zuilen;
 • Er na talloze gesprekken geen oplossing is gevonden voor de geluidsoverlast, terwijl een vergunning voor verruiming van crossuren (en daarmee geluidsbelasting) binnenkort wordt afgegeven;
 • De gemeente vanuit haar publiekrechtelijke rol geen reden heeft de vergunning te weigeren aangezien de geluidsbelasting binnen de wettelijke norm valt.

Overwegende dat:

 • De gemeente echter de ambitie uitspreekt in effectdoelstelling E2.1.1. méér te willen dan alleen voldoen aan wettelijke eisen voor geluid;
 • De gemeente als verhuurder van de grond aan MCU een ook privaatrechtelijke rol heeft en derhalve overlast voor omwonenden dient te beperken;
 • De vergunning van MCU veel geluidruimte opslokt, wat ten koste gaat van economische ontwikkelingen op Lage Weide;
 • De nog uit te geven geluidruimte op Lage Weide beperkt is;
 • Partijen, inclusief MCU, bereid zijn om een substantiële bijdrage te leveren aan de financiering van het geluidsscherm, maar de totale financiering hiervan niet volledig kunnen dragen (gezien ook de beperkte inkomsten die MCU redelijkerwijs kan vragen aan haar leden);
 • Het tijd wordt te komen tot een oplossing, want bewoners van de wijk klagen lang en hebben geen enkel zicht op een oplossing.

Draagt het college op:

 • Vanuit haar privaatrechterlijke rol in overleg te treden met partijen, om tot een financieel voorstel te komen, met als doel enerzijds de inwoners van de wijk Zuilen te beschermen tegen (toenemende) geluidsoverlast van de MCU en anderzijds geluidruimte te creëren/behouden voor toekomstige economische ontwikkelingen op Lage Weide;
 • De Raad hierover te informeren vóór het einde van 2016.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Matthijs Sienot, D66


Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdD, PvdA, D66, GL

Tegen

CDA, SP, VVD, SBU, S&S