Motie Behoud functie voor­lichting werk en inkomen, nog steeds!


6 november 2014

Motie 132/2014

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015;

Constateert dat:

  • het college in april 2012 motie M29/2012 'Behoud functie voorlichting werk en inkomen, juist nu!' heeft overgenomen;
  • momenteel, behoudens vrijwilligerswerk door een oud-medewerker van werk en inkomen, geen uitvoering meer wordt gegeven aan deze motie;
  • het college de functie voorlichting in de toekomst wil onderbrengen bij de buurtteams;

Overwegende dat:

  • pro-actieve voorlichting aan mensen uit de doelgroep voor het armoedebeleid, met name ouderen, die niet of onvoldoende de beschikking hebben over digitale communicatiemiddelen nog steeds van groot belang is;
  • alle recente en aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de Participatiewet en de bijbehorende verordeningen, dit belang onderstrepen;
  • de voorlichtingsfunctie in het verleden zo'n 70% van de ouderen in de doelgroep bereikte en zonder deze functie mensen niet of onvoldoende worden bereikt;
  • er geen nieuwe feiten zijn die maken dat motie M29/2012 niet meer hoeft te worden uitgevoerd;
  • door het onderbrengen van de functie (ouderen)voorlichting werk en inkomen, als een van de vele taken, bij de buurtteams de voorlichtingsfunctie onvoldoende herkenbaar en niet pro-actief wordt vormgegeven;

Draagt het college op:

  • de uitvoering van -actieve (ouderen)voorlichting, zoals bedoeld in motie M29/2012, te hervatten en de raad over de uitvoering hiervan te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Marloes Metaal, CDA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, CDA, S&S, Stadsbelang, SP

Tegen

VVD, GL, D66