Motie Geef de Bibli­o­theek toekomst op de Neude


6 november 2014

Motie 131/2014

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015;

Constaterende dat:

 • Zowel de gemeenteraad als het college de ambitie hebben uitgesproken een goed functionerende en moderne centrale bibliotheek voor alle Utrechters te realiseren;
 • Eerdere planvorming van de Bibliotheek Utrecht niet tot een nieuwe huisvesting heeft geleid en diverse alternatieven zijn onderzocht.
 • Renovatie van de huidige locatie uit zowel de raming van AT Osborne in 'jan 14 als in de berekeningen van de gemeente en de Bibliotheek Utrecht in juni '14 aanzienlijk duurder en de huur structureel hoger blijkt.
 • De toegezegde gemeentelijke subsidie voor investeringen (€ 6,1 mln) niet toereikend is om te verhuizen, verbouwen en in te richten en een kostendekkende toerekening van de investeringen zal leiden tot een huur die hoger is dan binnen de gemeentelijke kaders mogelijk is.
 • Meer dan 10.000 Utrechters hun steun hebben gegeven aan een bibliotheek op de Neude en een breed draagvlak lijkt te zijn voor een bibliotheek op deze locatie
 • De Stichting Bibliotheek Utrecht de voorkeur geeft aan een verhuizing naar het voormalige postkantoor aan De Neude

Overwegende dat:

 • De Bibliotheek Utrecht een voorstel heeft gepresenteerd dat ziet op de volgende samenhangende afspraken:
  > De Bibliotheek Utrecht sluit een huurovereenkomst met a.s.r. en verhuist naar de Neude
  > A.s.r. vastgoed ontwikkeling aangegeven heeft in principe bereid is van de 25-jarige garantie af te zien.
  > Het pand aan de Stadhuisbrug wordt verkocht aan Foruminvest
  > Foruminvest betaalt aan de gemeente een bedrag dat tenminste de marktwaarde is
  > De eenmalige donatie van € 10,7 mln van Foruminvest aan de Stichting Bibliotheek.
 • Het college bij monde van wethouder Kreijkamp heeft aangegeven dat bovengenoemd voorstel niet bespreekbaar is, omdat het in strijd is met de financiële kaders en het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht.
 • Hiermee een impasse is bereikt in de gesprekken tussen de bibliotheek en het college over de toekomst van de bibliotheek.
 • Uitstel van besluitvorming niet wenselijk is omdat de inwoners van Utrecht recht hebben op duidelijkheid met betrekking tot de toekomst van de bibliotheek.
 • Uitstel van besluitvorming niet mogelijk is gezien de deadlines in de overeenkomsten/afspraken o.a. met Broese (31-12-2014).

Roept het college op:

 • Met a.s.r. en Stichting Bibliotheek in gesprek te gaan met het doel om te sonderen tegen welke voorwaarden een bibliotheek op de Neude mogelijk is;
 • De gemeenteraad binnen twee weken te informeren over de voortgang en daarna zo vaak als nodig;
 • Gelet op 1e huurovereenkomst met Broese geen onomkeerbare besluiten te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

G. Bouazani, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
B. Brussaard, CDA
S. Menke, Student & Starter
C. Bos, Stadsbelang Utrecht
J. Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CDA, S&S, Stadsbelang, CU

Tegen

VVD, GL, SP, D66