Motie Behoud het groene en sociaal veilige karakter van de buiten­ruimte Vrouw­jut­tenhof


23 januari 2020

Motie 19/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 23 januari 2020, ter bespreking van het bestemmingsplan Vrouwjuttenhof.

Constaterende dat:

 • In het Bestemmingsplan staat:
  a. “De ontwikkeling van het Vrouwjuttenhof wordt aangegrepen om het gebied beter te verankeren in het stedelijk weefsel en om een sociaal veilige, groene omgeving te creëren voor bewoners”
  b. “Het Vrouwjuttenhof, Overtuinen en het gebied tussen Nieuw Bleijenburg en het aangrenzende gebouw van Altrecht zoveel mogelijk groen ingericht wordt.
  c. “Het toevoegen van bomen, groene daken en ander groen kan hittestress in dit versteende gebied tegen gaan.”
  d. “Hier zijn gevoel van eigenaarschap, sociale veiligheid, stilte en groen de waarden die behouden moeten blijven.”
  e. “Indien de nieuwe bebouwing is voorzien van platte daken, kan er overwogen worden om groene daken toe te passen, waardoor hemelwater eerst wordt opgevangen waarna het wordt afgevoerd naar een infiltratievoorziening of gemengd stelsel.”
  f. “Het vasthouden van hemelwater door middel van infiltratievoorzieningen en groene daken draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast.”

Overwegende dat:

 • De voorgenomen verdichting in de binnenstad het aanwezige groen en de ruimtelijke kwaliteit onder druk kan zetten;
 • De bestemming Groen allerlei uiteenlopende functies kan bevatten, van waterbeheer, -berging en sierwater, tot de realisatie van paden;
 • De gemeente de zorgplicht heeft voor de inzameling en het transport van afvalwater, het inzamelen en verwerken van overtollig hemelwater en het voorkomen van structurele grondwateroverlast;
 • De waterbeheerder bij de verdere uitwerking aandacht voor voldoende infiltratiemaatregelen;
 • De gemeente het “Groen, tenzij-principe” heeft opgenomen in haar beleid en hier ook invulling aan wil geven.
 • In de uitwerking van het plan door de ontwikkelaar te waarborgen dat het groene en sociaal veilige karakter van de buitenruimte behouden blijft, zeker gelet op het feit dat het gebied deels weer terug in beheer zal komen van de gemeente en de bewoners.
 • De gemeenteraad te informeren over de daadwerkelijke maatregelen ten aanzien klimaatadaptatie waarin door de ontwikkelaar geïnvesteerd zal worden.

Roept het college op:

 • In de uitwerking van het plan door de ontwikkelaar te waarborgen dat het groene en sociaal veilige karakter van de buitenruimte behouden blijft, zeker gelet op het feit dat het gebied deels weer terug in beheer zal komen van de gemeente en de bewoners.
 • De gemeenteraad te informeren over de daadwerkelijke maatregelen ten aanzien klimaatadaptatie waarin door de ontwikkelaar geïnvesteerd zal worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Martijn van Dalen, VVD
Bülent Isik, PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Waar zijn die parkeerplaatsen bij Vrouwjuttenhof voor nodig?

Lees verder

Motie Aan omvang groene contour wordt niet gemorreld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer