Motie Behoud krachtige initi­a­tieven


4 december 2014

Motie 154/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 4 december 2014, ter behandeling van het raadsvoorstel 'Kadernota vrijwillige inzet'.

Constaterende dat:

  • Verschillende vrijwilligersorganisaties en vrijwillige initiatieven een tijdelijke financiering ontvingen vanuit het flexibel budget,
  • Het flexibel budget wordt samengevoegd met het leefbaarheidsbudget tot het Initiatievenfonds, dat met name nieuwe en eenmalige initiatieven mogelijk maakt te kunnen starten.

Overwegende dat:

  • Het flexibel budget vrijwilligers(organisaties) en vrijwillige initiatieven de kans heeft geboden te experimenteren en te komen met creatieve oplossingen en alternatieve aanpakken voor uitdagingen in Utrecht,
  • De vrijwillige inzet heeft aangetoond bij te dragen aan gemeentelijke doelstellingen op diverse beleidsterreinen waaronder Onderwijs, Jeugd, Werk & Inkomen en Meedoen naar Vermogen,
  • Het verstandig is initiatieven uit de stad te behouden die een structurele bijdrage leveren aan gemeentelijke doelstellingen.

Roept het college op:

  • Met de organisaties in gesprek te gaan die, naar oordeel van het college, hebben aangetoond een structurele bijdrage te leveren aan de gemeentelijke doelstellingen,
  • Daarbij te bespreken op welke manier zij mogelijk financiering bij de relevante beleidsafdelingen kunnen ontvangen (Onderwijs, jeugd, Werk & Inkomen en Meedoen naar Vermogen),
  • In de programmabegroting 2016 terug te koppelen aan de Raad of en op welke wijze het benutten van vrijwillige inzet is verankerd in het beleid van de verschillende beleidsafdelingen.

Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Anne-Marijke Podt, D66
Steven Menke, Student & Starter
Marloes Metaal, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Tara Scally, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen