Motie Verant­woorde vrij­willige inzet


4 december 2014

Motie 157/2014

Constaterende dat:

  • Er mede door de decentralisaties een toenemende vraag naar vrijwilligerswerk is ontstaan
  • Deze toenemende vraag leidt tot het dichter bij elkaar komen van formele en informele structuren in alle sectoren
  • Dit kan leiden tot een spanningsveld tussen deze structuren waardoor verdringing van betaalde functies kan ontstaan

Overwegende dat:

  • In de kadernota Vrijwillige Inzet 2015 de vraag over het spanningsveld van verdringing wel gesteld wordt, maar niet is uitgewerkt.
  • "De gemeente verbinding en kennisdeling wil stimuleren tussen vrijwilligersorganisaties. (...) Ook wil de gemeente samenwerking stimuleren die breder is dan een onderwerp of sector. Dergelijke verbindingen van belang zijn om beelden te delen over de mogelijkheden van, grenzen en voorwaarden aan vrijwillige inzet." (Kadernota Vrijwillige inzet 2015-2019 paragraaf 3.2.4.)
  • Er in nauwe samenwerking met verschillende vrijwilligersorganisaties lokale steunpunten vrijwillige inzet worden ingericht.

Draagt het college op:

  • Samen met vrijwilligersorganisaties en andere relevante partijen tot duidelijke afspraken te komen over de mate waarin op een verantwoorde manier vrijwilligers ingezet kunnen worden in organisaties, met als doelstelling het tegengaan van verdringing
  • Het naleven van deze afspraken door de zes lokale steunpunten vrijwillige inzet te laten monitoren

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Hilde Koelmans, SP
Bouchra Dibi, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

S&S, PvdD, SP, PvdA, SBU

Tegen

VVD, GL, CDA, CU, D66