Motie Behoud Natuur­waarden in de Stad


9 november 2017

Motie 196/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 november 2017 ter bespreking van de Programmabegroting 2018,

Overwegende:

  • Dat Utrecht met de voorziene groei van het aantal inwoners en het streven naar gezond stedelijk leven, moet woekeren met de mogelijkheden om natuurwaarden en de verschillende functies van groen te behouden;
  • Dat het regelmatig voorkomt dat als op verzoek van de raad nog eens wordt gekeken naar de mogelijkheden om meer bomen aan te planten binnen een ontwikkelproject, dat met enige creativiteit ook lukt;
  • Dat de verschillende functies van groen (1. Gezondheid (bv sport- en speelgroen); 2. Klimaatadaptatie (bv infiltratiegroen; tegengaan hittestress); 3. Recreatie (bv parken en grasvelden; en 4. Biodiversiteit (faunapassages en groen ten behoeve van foerageren en nestelen) met enige planning vaak prima gecombineerd kunnen worden op een oppervlakte)
  • Dat er natuurwaardenkaarten gemaakt gaan worden per wijk[1]; en dat gegevens betreffende hittestress in Utrecht beschikbaar zijn, evenals infiltratievermogen[2].
  • • Dat in het bomenbeleid is opgenomen dat bomen die gekapt worden, bij voorkeur worden gecompenseerd binnen het plan; als dat niet lukt, binnen de directe omgeving (buurt of wijk) en als dat niet lukt, in de rest van de stad;

Roept het college op om:

  • Bij elk SPVE de natuurwaarden en de functies van groen (gezondheid, klimaatadaptatie, recreatie en biodiversiteit) bij voorkeur te behouden;
  • Transparant te zijn of de betreffende natuurwaarden en functies van groen binnen het project terugkomen, en zo nee, waarom niet ("comply or explain").
  • Ervoor zorg te dragen dat teloorgaande natuurwaarden en -functies zo veel als maar nnogelijk is gecompenseerd worden binnen het project; als dat niet kan in de aangrenzende buurt of wijk en als dat niet kan elders binnen de stad.

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jelmer Schreuder, D66

[1] motie 2017/60

[2] motie 2015/55


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Dieren zijn geen entertainment

Lees verder

Motie Evaluatie van en visie op Utrechtse duurzaamheidssector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer