Motie Evaluatie van en visie op Utrechtse duur­zaam­heids­sector


9 november 2017

Motie 225/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 november 2017 ter bespreking van de Programmabegroting 2018,

Constaterende dat:

  • In het collegeakkoord staat dat de taken van Milieucentrum Utrecht (MCU) overgeheveld kunnen worden naar Stichting Utrecht Natuurlijk, met als argumentatie: Met de verzelfstandiging van Natuur- en Milieucommunicatie (NMC) naar de Stichting Utrecht Natuurlijk kunnen de taken van het Milieucentrum hier uitgevoerd worden. Daarmee valt 95.000 euro vrij;
  • De taken van MCU echter nooit benoemd zijn;
  • Naar nu blijkt dat de taken van het MCU helemaal niet door de Stichting Utrecht Natuurlijk worden uitgevoerd: Ons is nooit gevraagd die taken over te nemen en dat zouden we ook niet willen of kunnen”, aldus de directeur van Utrecht Natuurlijk hierover in het AD (26-10-17).

Overwegende dat:

  • Het halen van milieudoelstellingen niet kan zonder bewustwording van en een handelingsperspectief voor bewoners;
  • Het ook nuttig is zijn om milieu-initiatieven te stimuleren, die niet voortvloeien uit een opdracht van de gemeente en daar faciliteiten voor te bieden;
  • Voor een gezonde duurzame stedelijke ontwikkeling waarin ook een belangrijke rol is weggelegd voor de eigen (vrijwillige inzet) door bewoners, goede voorzieningen op het gebied van milieu en participatie nodig zijn.

Roept het college op:

  • Een analyse (evaluatie van de bestaande situatie) van de milieu- en duurzaamheidssector op het gebied van communicatie met en participatie van bewoners en organisaties in de stad uit te voeren;
  • Samen met betrokken bewoners en organisaties een actuele visie te formuleren op milieu, natuur, duurzaamheid en de participatie en communicatie daarover;
  • Daarbij ook in te gaan op de noodzakelijke voorwaarden om hier vorm aan te geven en de mate waarin bestaande organisaties zoals Utrecht Natuurlijk hieraan kunnen voldoen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GL, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, CU, CDA, VVD, SBU, S&S, PvdA