Motie behoud woon­groepen


18 juli 2019

Motie 232/2019

Constaterende dat:

 • Utrecht streeft naar een ongedeelde stad;
 • Het doel van de woonvisie om te komen tot gemengde wijken daar onlosmakelijk onderdeel van is;
 • Er in Utrecht net een kwartiermaker bijzondere woonvormen en bewonersinitiatieven is aangesteld

Overwegende dat:

 • Bijzondere woonvormen zoals woongroeppanden in o.a. de binnenstad op een aantal plekken reeds jarenlang bestaan;
 • Deze woongroepen vele mensen huisvesten volgens het wettelijke toewijzingsbeleid;
 • Zij in gesprek zijn met de corporatie over sociale inclusieve toewijzing (uitstroom MO, statushouders);
 • Er op dit moment slechts 15% sociale huur in de binnenstad is;
 • Portaal eraan denkt een aantal van deze panden, zoals het Labre, de Moira en de WWG, te gaan verkopen waarmee hun sociale toekomst onzeker wordt;
 • Deze panden zo'n 90 mensen huisvesten;
 • Verkoop van deze panden nu en in de toekomst ongewenst is.

Verzoekt het college:

 • Om in overleg te treden met de corporaties en woongroepen om dit soort panden niet te verkopen maar juist sociaal en duurzaam te behouden voor onze stad teneinde bij te dragen aan ons ideaal van de ongedeelde stad;
 • Het onder 1 genoemde vast te leggen in de prestatieafspraken met de corporaties.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA
Tim Homan, Student &Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ecologische uitwerking van het Groene Lint

Lees verder

Motie Behoud het groen bij woningoverdracht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer