Motie Bevor­deren kansen­ge­lijkheid bij school­ad­viezen


11 juli 2019

Motie 189/2019

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2019,

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek(1) van de onderwijsinspectie uit 2018 blijkt dat bewuste of onbewuste aannames van leraren bij de opleidingsachtergrond van ouders en de gedragskenmerken (motivatie, zelfstandigheid en gedrag) van de leerling, een goede inschatting van de doorgroeimogelijkheden van de leerling in de weg staan;
  • Kinderen van hoogopgeleide ouders gemiddeld genomen hogere adviezen krijgen dan kinderen van laagopgeleide ouders, ook al liggen de schoolprestaties op hetzelfde niveau.

Overwegende dat:

  • Elk kind recht heeft op gelijke kansen ongeacht de achtergrond van zijn/haar ouders.
  • Er kinderen zijn in het primair onderwijs die een te laag schooladvies krijgen die weinig recht doet aan hun potentie en die hun kansen op het voortgezet onderwijs kan belemmeren;
  • Leraren bij adviezen aan leerlingen en hun ouders persoonlijke ervaringen, achtergronden en (bewuste en onbewuste) aannames een rol laten spelen. Deze aannames kunnen een goede inschatting van een leerling in de weg staan, waardoor leerlingen een advies krijgen dat te weinig recht doet aan hun mogelijkheden.

Verzoekt het college om:

  • In gesprek te gaan met Utrechtse schoolbesturen om met een plan van aanpak te komen, om te voorkomen dat kinderen van armere of lager opgeleide ouders bij gelijke prestaties een lager schooladvies krijgen dan kinderen van hoog opgeleide ouders.
  • De raad voor het eind van dit jaar hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Mahmut Sungur, Denk
Maarten van Heuven, PvdD

1: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/documenten/rapporten/2018/06/13/onderzoeksv


Status

Verworpen

Voor

PvdD, S&S, GL, SBU, Denk

Tegen

PVV, SP, CDA, CU, D66, PvdA, VVD