Motie Op zoek naar meer locaties voor duurzame ener­gie­op­wekking


11 juli 2019

Motie 169/2019 - aangehouden omdat de wethouder zei dat er nog een plan komt

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

 • Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal wil zijn;
 • Het opwekken van duurzame energie via zon en wind bijdraagt aan die ambitie;
 • Het nu eenmaal veel tijd kost om grootschalige opwekking van duurzame energie van de grond te kijken (zie vertraging van het energielandschap in Rijnenburg);
 • Het aantal geschikte daken in Utrecht in elk geval niet voldoet om genoeg zonnepanelen aan te leggen om Utrecht klimaatneutraal te maken;

Overwegende dat:

 • Binnen regionaal verband gesproken wordt over duurzame energieopwekking, en dan vooral binnen de Regionale Energie Strategie (RES);
 • De Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) U16 de Utrechtse raad nog geen inzicht geeft in potentiële locaties voor duurzame energieopwekking binnen de Utrechtse gemeentegrenzen;
 • Het niet solidair is als de opwekking van duurzame energie afgeschoven wordt op onze buurgemeentes, maar dat Utrecht zelf voldoende ruimte moet inrichten;
 • Energieopwekking niet altijd grootschalig hoeft in de vorm van een landschap en de gemeente op meer plekken een kleiner zonneveld of een enkele windmolen kan plaatsen;
 • Er al veel studies zijn gedaan naar mogelijke locaties voor duurzame energie, met Lage Weide, Amsterdam-Rijnkanaal en Utrecht Science Park als voorbeelden;
 • De techniek ontwikkelingen heeft doorgemaakt, dat windmolens bijv. stiller zijn geworden, en zo eerder afgekeurde locaties wellicht weer mogelijk worden;

Draagt het college op:

 • Actief op zoek te gaan naar meer en nieuwe locaties voor duurzame energie binnen de gemeentegrenzen, met als doel de Utrechtse energie zelf op te wekken, door

o reeds gedane onderzoeken naar locaties met de kennis van nu te bestuderen;

o daar ideeën voor nieuwe locaties aan toe te voegen;

 • De raad van deze potentiele zoekgebieden en projectlocaties op de hoogte te stellen vóór de commissiebehandeling van de Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) U16;
 • En deze locaties in te brengen bij gesprekken binnen RES-verband.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen