Motie Op zoek naar meer locaties voor duurzame ener­gie­op­wekking


11 juli 2019

Motie 169/2019 - aangehouden omdat de wethouder zei dat er nog een plan komt

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

 • Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal wil zijn;
 • Het opwekken van duurzame energie via zon en wind bijdraagt aan die ambitie;
 • Het nu eenmaal veel tijd kost om grootschalige opwekking van duurzame energie van de grond te kijken (zie vertraging van het energielandschap in Rijnenburg);
 • Het aantal geschikte daken in Utrecht in elk geval niet voldoet om genoeg zonnepanelen aan te leggen om Utrecht klimaatneutraal te maken;

Overwegende dat:

 • Binnen regionaal verband gesproken wordt over duurzame energieopwekking, en dan vooral binnen de Regionale Energie Strategie (RES);
 • De Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) U16 de Utrechtse raad nog geen inzicht geeft in potentiële locaties voor duurzame energieopwekking binnen de Utrechtse gemeentegrenzen;
 • Het niet solidair is als de opwekking van duurzame energie afgeschoven wordt op onze buurgemeentes, maar dat Utrecht zelf voldoende ruimte moet inrichten;
 • Energieopwekking niet altijd grootschalig hoeft in de vorm van een landschap en de gemeente op meer plekken een kleiner zonneveld of een enkele windmolen kan plaatsen;
 • Er al veel studies zijn gedaan naar mogelijke locaties voor duurzame energie, met Lage Weide, Amsterdam-Rijnkanaal en Utrecht Science Park als voorbeelden;
 • De techniek ontwikkelingen heeft doorgemaakt, dat windmolens bijv. stiller zijn geworden, en zo eerder afgekeurde locaties wellicht weer mogelijk worden;

Draagt het college op:

 • Actief op zoek te gaan naar meer en nieuwe locaties voor duurzame energie binnen de gemeentegrenzen, met als doel de Utrechtse energie zelf op te wekken, door

o reeds gedane onderzoeken naar locaties met de kennis van nu te bestuderen;

o daar ideeën voor nieuwe locaties aan toe te voegen;

 • De raad van deze potentiele zoekgebieden en projectlocaties op de hoogte te stellen vóór de commissiebehandeling van de Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) U16;
 • En deze locaties in te brengen bij gesprekken binnen RES-verband.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Schoon sporten

Lees verder

Motie Bevorderen kansengelijkheid bij schooladviezen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer