Motie Schoon sporten


11 juli 2019

Motie 176/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

 • Utrecht zich inzet voor een gezonde en leefbare stad, met zorg voor het milieu, waar duurzaamheid de norm is en gezondheid voorop staat;
 • Er onder de noemer sport verschillende verenigingen ondersteund of gefaciliteerd worden die gebruik maken van fossiele verbrandingsmotoren, zoals modelvliegtuigen en crossmotoren;

Overwegende dat:

 • Het principe van gezond stedelijk leven overal moet gelden en dus ook in de sport;
 • Verbrandingsmotoren op fossiele energie geluids- en milieuhinder veroorzaken en daarmee niet bijdragen aan gezond stedelijk leven;
 • Emissieloos vervoer een belangrijke ambitie van onze gemeente is;
 • Sportbeoefening kan bijdragen aan ontspanningsmogelijkheden van onze inwoners, maar dit niet ten koste moet gaan van schone lucht voor anderen;
 • Sport in Utrecht daarom emissieloos zou moeten zijn;

Draagt het college op:

 • In gesprek te gaan met sportclubs die gebruik maken van motoren op basis van fossiele brandstoffen bij de uitoefening van hun sport (zoals motorcross en modelvliegen), en hen op te roepen de overstap te maken naar enkel elektrisch;
 • Te onderzoeken hoe en op welke termijn bestaande vergunningen voor gemotoriseerde sportclubs die van fossiele brandstoffen gebruik maken afgebouwd kunnen worden;
 • De raad hierover te informeren voor de Programmabegroting 2020.
 • En een stop te zetten op nieuwe aanvragen voor vergunningen voor sportclubs die gebruik maken van fossiele brandstoffen bij de uitoefening van hun sport.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Julia Kleinrensink, GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie instrumenten Amateurkunst Utrecht

Lees verder

Motie Op zoek naar meer locaties voor duurzame energieopwekking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer