Motie instru­menten Amateur­kunst Utrecht


11 juli 2019

Motie 178/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

 • Het UCK instrumenten en bijbehorende apparatuur voor amateurkunst in eigendom heeft, waarvan door Utrechtse amateurkunstenaars en scholen gebruik wordt gemaakt;
 • Het nog niet zeker is, maar de kans wel aanwezig is dat het UCK in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Na een faillissement deze instrumenten en bijbehorende apparatuur in de failliete boedel vallen en het ongewis is aan wie deze zullen worden verkocht.

Overwegende dat:

 • Het onwenselijk is als instrumenten na een eventueel faillissement in de failliete boedel vallen en daardoor niet meer of niet direct beschikbaar zijn voor onderwijs en amateurkunstbeoefenaars;
 • Amateurkunstbeoefenaars deze instrumenten nodig hebben voor hun kunstbeoefening, en soms ook een emotionele band met hun instrument hebben;
 • Sommige instrumenten en apparatuur in bezit van UCK uniek en onvervangbaar zijn;
 • Voor voorgaande aanvullende gemeentelijke bijdragen voor amateurkunst grotendeels dekking gevonden kon worden binnen het programma onderwijs;
 • Het weliswaar geen kerntaak van de gemeente is om instrumenten te bezitten, maar wél om een florerend amateurkunstklimaat te faciliteren;
 • Ook de wethouder onderwijs in de commissievergadering van de commissie Mens en Samenleving van 4 juli jl. heeft aangegeven het belang te zien van behoudt van de instrumenten van UCK voor Utrechtse amateurkunstenaars;
 • De wethouder onderwijs in de commissie aangaf te willen helpen en meedenken teneinde de instrumenten van UCK te behouden voor Utrechtse amateurkunst;
 • Het totaal aan instrumenten (bij UCK en in bruikleen) en media-apparatuur in de boedel van UCK is getaxeerd op €287.000;

Draagt het college op:

 • Zorg te dragen voor behoud van de muziekinstrumenten en bijbehorende apparatuur van het UCK voor amateurkunstenaars in de stad, vóórdat het UCK failliet wordt verklaard en de instrumenten in de failliete boedel vallen, door:
  - het subsidiëren van een bestaande partij die tot doel heeft om muziekinstrumenten voor eenieder beschikbaar te stellen voor de uitoefening van amateurkunst en onderwijs, en/of
  - het subsidiëren van een nieuwe partij voor amateurkunst, en/of
  - een andere mogelijkheid passend binnen de geldende wet- en regelgeving waarmee het beoogde doel kan worden bereikt;
 • De dekking voor deze financiering op te lossen binnen het totaalbeeld financiële ruimte van de voorjaarsnota, dat volgens het erratum voorjaarsnota 2019 €1,373 miljoen bedraagt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Eva Oosters, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, VVD