Motie Circu­laire deals


11 juli 2019

Motie 129/2019

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2019,

Constaterende dat:

 • De huidige manier van productie en consumptie niet houdbaar is, grondstoffen raken op en de afvalberg groeit door;
 • We streven naar een circulaire economie: een productiewijze waarbij we onze grondstoffen en producten hergebruiken en waardevernietiging tegengaan;
 • Utrecht in 2050 een circulaire stad wil zijn;
 • Dit doel niet alleen door de gemeente kan worden bereikt;
 • Samenwerking met diverse partijen in de stad essentieel is om de doelstelling te realiseren.

Overwegende dat:

 • Er momenteel geen geld en medewerkers zijn om een `Stadsakkoord Circulair op te zetten;
 • Het belangrijk is afspraken te maken met grote organisaties hoe circulariteit het uitgangspunt wordt bij hun activiteiten;
 • ledereen aan het leren is hoe je circulariteit omzet in beleid en concrete resultaten;
 • Circulaire gebiedsontwikkeling goede kansen biedt om flinke stappen te zetten met bouw en demontage en bij ingebruikname in te zetten op circulaire inrichting en afvalvrije gebieden.

Roept het college op om:

 • De krachten te bundelen om het leerproces over circulariteit te versnellen door deals te sluiten met partijen die ambitie hebben, pionieren en het goede voorbeeld geven, te denken valt aan CS stationsgebied (Green Business Club Utrecht), Werkspoorkwartier, Utrecht Science Park;
 • Een actieve rol te spelen in de Alliantie Cirkelregio Utrecht;
 • In gesprekken met partijen met impact zoals Economic Board Utrecht, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, producenten, installateurs, afvalverwerkers en leveranciers te stimuleren om circulariteit centraal te stellen in de activiteiten en waar mogelijk deals te sluiten;
 • In de gemeentelijke organisatie afspraken te maken met andere afdelingen om circulariteit mee te nemen in de activiteiten (denk aan inkoop, aanbesteding en tendering);
 • In het actieplan Utrecht Circulair dat in het najaar van 2019 naar de raad komt, te beschrijven hoe invulling wordt gegeven aan de motie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Homan, ChristenUnie
Tim Homan, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Maarten Koning, D66
Bülent Isik, PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen