Motie Blijf initi­a­tieven stads­landbouw steunen


30 juni 2015

Motie 90/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat;

  • De afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht op de gemeentelijke website constateert dat samen tuinieren een positief effect heeft op de gezondheid en de sociale samenhang, en dat tuiniers zich ontspannen en mentaal beter voelen;
  • de gemeente Utrecht in de jaarstukken van 2014 (pagina 108) constateert dat de subsidieregeling voor stadslandbouw in 2014 ruim 2,5 keer is overvraagd. Het budget bedroeg verspreid over 4 jaar € 200.000,-.
  • Er om aan de vraag te voldoen van bewoners van Utrecht een budget van € 500.000,- nodig is.

Overwegende dat

  • de gemeente Utrecht vooralsnog niet van plan is om de subsidieregeling voort te zetten;
  • uit de overvraging van het budget gelezen kan worden dat stadslandbouw erg gewaardeerd wordt door de inwoners van Utrecht;
  • duurzame, lokale en gifvrije teelt van voedsel een onmisbaar onderdeel is van een verantwoorde voedselvoorziening en kan bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig Utrecht;
  • Er volgens de Jaarstukken 2014 in 2014 een bedrag van 926.000 euro niet gebruikt is voor het ontwikkelen van een aantrekkelijke groene hoofdstructuur.

Verzoekt het college:

  • de subsidieregeling voor stadslandbouw voort te zetten;
  • bewoners te stimuleren biologische stadslandbouw te hanteren;
  • dit te financieren uit het Meerjaren Groenprogramma;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen