Motie Bomen Verbinden


6 juli 2023

Motie 278/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van ‘Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2023’.

Constaterende dat:

1. De stad een groene schaalsprong moet maken zoals ook aangekondigd in de RSU2040.

2. Er nog veel verharde omgeving en een groot tekort aan groen is in de stad, ook aan buurt- en straatgroen. Dit leidt tot verschraling van de leefomgeving.

3. Veel bomen in de stad een boomspiegel hebben die geadopteerd is door bewoners.

4. Bij de huidige herinrichting de grootte van boomspiegels afhankelijk is van het project.

Overwegende dat:

1. We veel meer groen nodig hebben om onze stad leefbaar te maken c.q. te houden.

2. Het verbinden van opeenvolgende boomspiegels een eenvoudige manier is om, zonder grootschalige herinrichting, het aantal m2 buurt- en straatgroen in de stad aanzienlijk te vergroten.

3. Dit een activiteit is die (ook) door bewoners eenvoudig zelf opgepakt kan worden.

4. Dit, ondersteund met de juiste communicatie, kan leiden tot het verder versterken van een groenbeweging in alle buurten van de stad, samen met de allerlei groeninitiatieven zoals BuurtNatuur030, ‘groenevrouwen’ en de Zusterparken, die leidt tot veel meer m2 groen en een prettigere leefomgeving in Utrecht.

Draagt het college op:

1. In aanvulling op het beleidsprincipe ‘groen tenzij’ boomspiegels te verbinden, waar mogelijk. Waarbij de toegankelijkheid in acht wordt genomen.

2. Omwonenden na melding op dezelfde manier als de geveltuinenaanpak de mogelijkheid te geven boomspiegels te verbinden.

3. Bij lopende (groene) publiekscampagnes bewoners (ook) op te roepen bomen met elkaar te verbinden en te verwijzen naar de aanpak.

4. Bij herinrichting boomspiegels zoveel mogelijk te vergroten en verbinden. Waarbij de toegankelijkheid ook hier weer in acht wordt genomen.

Gert Dijkstra, EenUtrecht
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, Denk, SBU

Tegen

Utrecht Solidair, PvdA, D66, CU, GL, CDA, S&S, PVV

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek naar menswaardig bestaan ongedocumenteerde mensen

Lees verder

Motie Onderzoek Vermakelijkhedenretributie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer