Motie Onderzoek naar mens­waardig bestaan onge­do­cu­men­teerde mensen


6 juli 2023

Motie 295/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

1. Er in Utrecht naar schatting 5000 ongedocumenteerde mensen leven maar in werkelijkheid deze groep groter is [1];

2. In 1998 de Koppelingswet is ingevoerd waardoor ongedocumenteerde mensen geen aanspraak meer kunnen maken op voorzieningen uit publieke middelen;

3. Moeilijke leefomstandigheden en een onzeker toekomstperspectief voor veel ongedocumenteerden een gegeven is;

4. Ongedocumenteerde mensen zich aan de rand van en vaak buiten het zicht van de samenleving bevinden;

5. Er maar een deel van de groep van ongedocumenteerde mensen in Utrecht in beeld is en daarmee ook maar deels inzicht is in welke omstandigheden zij leven;

6. Ongedocumenteerde mensen niet worden meegenomen in gemeentelijke cijfers en rapportages;

7. De (lokale) overheid de verantwoordelijkheid en de wettelijke plicht heeft om hen onvoorwaardelijk o.a. zorg, rechtsbijstand, bed, bad en brood en onderwijs te bieden [2];

Overwegende dat:

1. Geen enkel mens illegaal is en recht heeft op een menswaardig bestaan;

2. Ongedocumenteerde mensen onmiskenbaar deel uitmaken van de stad, maar geen fundamentele mensenrechten genieten en hierdoor een kwetsbare positie hebben;

3. Om een stad te kunnen besturen en wettelijke verplichtingen naar inwoners na te kunnen komen het cruciaal is om inzicht te hebben in de leefomstandigheden van alle inwoners;

Draagt het college op:

1. Een onafhankelijk kwalitatief onderzoek uit te laten voeren naar de ervaringen van ongedocumenteerde mensen in de stad op verschillende leefgebieden als huisvesting, zorg, werk, onderwijs, mensenhandel en uitbuiting met als doel verbeterpunten in kaart te
brengen waar de gemeente mee aan de slag gaat om ongedocumenteerde mensen bestaanszekerheid te bieden;

2. Een passende partij te vinden die de onderzoeksopdracht kan uitvoeren;

3. Ervaringsdeskundigen en gevestigde en grassroots belangenorganisaties te betrekken bij de opstelling en uitvoering van onderzoek;

4. In het geval dat de dividendinkomsten van de BNG bank over het jaar 2022 hoger uitvalt op 650.000 euro, hiervan 50.000 euro incidenteel te bestemmen voor de financiering van het onderzoek;

5. De Raad proactief te informeren over de voortgang en de onderzoeksresultaten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stevie Nolten, BIJ1
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Ruud Maas, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Mahmut Sungur, DENK


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, Denk

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, CU, SBU, GL, CDA, S&S, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ook ongelijk investeren bij vergroening van schoolpleinen

Lees verder

Motie Bomen Verbinden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer