Motie Ook ongelijk inves­teren bij vergroening van school­pleinen


Motie Ook ongelijk inves­teren bij vergroening van school­pleinen

6 juli 2023

Motie 248/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

1. De verschillen tussen Utrechtse buurten en wijken groot zijn als het gaat over groene en bespeelbare buitenruimte;

2. De gezondheidsverschillen tussen Utrechtse kinderen en jongeren groot zijn;

3. Groen en bewegen bijdragen aan een betere gezondheid;

4. Er meer subsidie-aanvragen om schoolpleinen te vergroenen zijn binnengekomen dan er budget was;

5. Een eis nu is dat het schoolplein volledig openbaar toegankelijk moet zijn;

6. De tien toegekende aanvragen verdeeld waren over de wijken Overvecht, Leidsche Rijn, West en Binnenstad.

Overwegende dat:

1. We in Utrecht vanwege de grote ongelijkheid tussen bewoners en buurten ongelijk willen investeren om Utrechters meer gelijke kansen te bieden;

2. Dit zowel binnen ruimte als binnen het sociaal domein een leidend principe is;

3. Schoolpleinen die niet of gedeeltelijk opengesteld kunnen worden, met soms zeer legitieme redenen, uitgesloten worden van de subsidie, ook wanneer deze in buurten liggen waar weinig groen is en kinderen niet bovengemiddeld gezond zijn;

4. Er situaties bekend zijn van schoolpleinen die vergroend zijn via de subsidie en niet meer openbaar toegankelijk zijn omdat dit leidde tot schade aan de schoolpleinen;

Verzoekt het college om:

1. Bij het toepassen van het principe van ongelijk investeren voor gelijke kansen de mate van groene en bespeelbare buitenruimte en gezondheid van de kinderen in die buurt leidend te laten zijn;

2. Te onderzoeken hoe we maatwerk kunnen toepassen bij de eis dat een schoolplein altijd helemaal openbaar toegankelijk is;

3. De raad voor de nieuwe subsidieperiode te informeren hoe dit toegepast gaat worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hester Assen, PvdA
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Ruud Maas, Volt
Esma Kendir, Student & Starter
Kirsten Alblas, Christenunie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Bij1, CDA, ChristenUnie, D66, Denk, EenUtrecht, GroenLinks, PvdA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, Utrecht Solidair, Volt

Tegen

SBU, VVD