Amen­dement Driemaal 100.000 euro voor dieren­hulp­or­ga­ni­saties


6 juli 2023

Amendement 64/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, gezien het Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

 1. Het coalitieakkoord de ambitie verwoordt 24/7 hulp aan dieren in nood te willen leveren en dat daarom 100.000 euro structureel vrijgemaakt wordt;
 2. Dit bedrag zeker welkom is voor de toegenomen hulpvraag voor dieren in nood maar dat het college zelf constateert dat dit bedrag niet afdoende is om de ambitie waar te maken;
 3. Dat nóg een bedrag van 100.000 structureel hiervoor nodig is en dat het college dit bedrag niet vrijmaakt in de Voorjaarsnota;
 4. Gemeente Utrecht over het 2022 een dividend van 1,9 miljoen gaat ontvangen van de BNG Bank, dat dit bedrag 650.000 euro hoger is dan verwacht en dat deze 650.000 euro nog niet bestemd is in de Voorjaarsnota.

Overwegende dat:

 1. Deze 650.000 euro een neutrale bron is voor de dekking van een ambitie van het coalitieakkoord, maar dat college zegt dat het nog niet duidelijk is of dit bedrag daadwerkelijk beschikbaar is
 2. Deze voorjaarsnota is het moment dat de raad kan bijsturen op de voordelen die benoemd worden en waarvoor nog geen dekking is.

Besluit:

1. Aan beslispunt 8 van het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 en Eerste Bestuursrapportage 2022 een nieuw sub h. toe te voegen dat luidt:

  Mochten de hogere dividendinkomsten van de BNG Bank over het jaar 2022, die we momenteel verwachten op 650.000 euro, het toelaten, bestemmen wij in 2023, 2024 en 2025 100.000 euro per jaar voor de dierenhulporganisaties in onze stad.

  2. Begin 2025 te evalueren of deze extra middelen nog langer noodzakelijk zijn en als dat zo is het nodige budget daarvoor te vinden in de Voorjaarsnota 2025;

  3. Relevante passages in de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage hierop aan te passen.

  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Ruud Maas, Volt


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, Volt, Bij1, VVD, Denk, SBU, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

  Tegen

  EenUtrecht, PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, S&S