Motie Buurt­bij­een­komsten op het plein over kwaliteit openbare ruimte en groen


25 november 2019

Motie 2019/438

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 november 2019.

Constaterende dat:

• De Programmabegroting nog geen nieuw beleid bevat rondom de kwaliteit van de openbare ruimte.

Overwegende dat:

• De wethouder in het commissiedebat over deze Programmabegroting heeft toegezegd om met nieuwe indicatoren en plannen te komen rondom het achterstallig onderhoud en de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte in de aankomende Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte;
• De wethouder heeft aangekondigd om medio 2020 met een wervingscampagne rondom zelfbeheer te starten.
• Een buurtbijeenkomst bewoners kan informeren over hun mogelijkheden de kwaliteit van de openbare ruimte hun omgeving te versterken (via een melding of buurtschouw waarna de gemeente het oppakt, of door zelf aan de slag te gaan al dan niet met ondersteuning van de gemeente).
• Een buurtbijeenkomst binnen de gemeentelijke organisatie meer inzicht op kan leveren in de ervaringen en behoeften van bewoners, om hier vervolgens beter op in te kunnen spelen.
• Een buurtbijeenkomst concreet en laagdrempelig is.

Roept het college op:

• In een aantal buurten, buurten waar zowel veel als weinig bestaande initiatieven zijn, een open bijeenkomst (of activiteit) op een openbare plek in de buitenruimte te organiseren over de kwaliteit van de openbare ruimte waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen:

1. De beschikbare informatie van de gemeente (bijv. via SlimMelden en de Kwaliteitsmonitor Openbare Ruimte);

2. De plannen en middelen van de gemeente (geld, gereedschap, het groen-tenzij-principe, bestratings- en beplantingskeuzes, etc.);

3. De bestaande instrumenten om mee te doen en denken (bijvoorbeeld de buurtschouw);

4. De kennis, beleving en behoeften van bewoners.

Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Fred Dekkers, GroenLinks
Gertjan te Hoonte, VVD


Status

Ingediend

Voor

Tegen