Motie Verbe­teren publi­caties van aange­vraagde en verleende vergun­ningen


14 november 2019

Motie 369/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019, ter bespreking van de Programmabegroting 2020,

Constaterende dat:

• De baten van het “toetsen en toezicht houden vergunningen” hoger zijn dan de lasten;
• Leges bedoeld zijn om kosten van het gehele vergunningproces te dekken;
• Er bij de publicaties van aanvragen en verleningen van omgevingsvergunningen regelmatig stukken ontbreken en verschillen zitten tussen de publicatie van de aanvraag en de verlening van dezelfde vergunning. (Een voorbeeld is dat bij een gecombineerde vergunningaanvraag niet alle aangevraagde activiteiten zoals bouwen, vellen en herplanten worden gepubliceerd en dat er bij het publiceren van het besluit over de vergunning nieuwe activiteiten worden toegevoegd);
• Dit in het bijzonder opvalt bij omgevingsvergunningen voor het vellen van bomen;
• Bij het vergunningverleningsproces de aanvrager centraal gesteld wordt, maar omwonenden en andere belanghebbenden niet genoemd worden (pagina 52 programmabegroting: “In het vergunningverleningsproces vormen zekerheid, begrip, gemak en samenwerking met de aanvrager de basis voor onze activiteiten.”),

Overwegende dat:

• Een zorgvuldige afhandeling en publicatie van vergunningen niet alleen in het belang is van aanvragers, maar het ook voor omwonenden belangrijk is tijdig en correct kennis te kunnen nemen van aangevraagde omgevingsvergunningen;
• Het verbeteren van de publicaties rondom vergunningen capaciteit van publieksdienstverlening vergt,

Roept het college op:

• Extra inzet te plegen op het verbeteren van de zorgvuldigheid van de publicatie van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, zodat deze tijdig, volledig en foutloos inzichtelijk worden;
• Onder subdoelstelling 5.1 (”Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving”) van het programma Stedelijke Ontwikkeling, een indicator op te nemen die de kwaliteit van publicatie en communicatie rondom aangevraagde vergunningen inzichtelijk maakt,

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Stop CETA, mensenrechten voor handel

Lees verder

Motie Buurtbijeenkomsten op het plein over kwaliteit openbare ruimte en groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer