Motie Capa­citeit en expertise ten aanzien van vuurwerk


6 februari 2020

Motie 37/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 6 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp kadernota Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2021,

Constaterende dat:

 • De RUD een Ontwerp Kadernota 2021 aan de raad heeft aangeboden, naar aanleiding waarvan de raad een zienswijze naar de RUD stuurt;
 • Er in deze kadernota niets staat over vergunningen, toezicht en handhaving op vuurwerk;
 • Het werkveld van de RUD onder andere bestaat uit het beschermen van de bodem-, lucht- en waterkwaliteit tegen verontreiniging en het beschermen van het milieu tegen aantasting door menselijk handelen;
 • Het maatschappelijk draagvlak voor een vuurwerkverbod sterk groeiende is;
 • Het afsteken van vuurwerk, bijvoorbeeld in parken en natuurgebieden, zeker tijdens het broedseizoen, schadelijk is voor vogels en andere wilde dieren;

Overwegende dat:

 • RUD in het kader van “groene boa’s” voor de provincie vergunningen, toezicht en handhaving uitvoert met betrekking tot ecologie en dus ook het afsteken van vuurwerk in parken en natuurgebieden;
 • Het voor de toekomstbestendigheid van de RUD van belang is dat de RUD voldoende capaciteit heeft voor de handhaving op vuurwerk in parken en natuurgebieden;
 • Deze zienswijze een mooi aanknopingspunt biedt om de RUD erop te wijzen dat zij in haar capaciteit en expertiseontwikkeling rekening moet houden met de ontwikkelingen op het gebied van vuurwerk;
 • Alhoewel de gemeente geen bevoegd gezag is, vuurwerkoverlast wel binnen onze gemeentegrenzen plaatsvindt en het daarom ook in ons belang is dat RUD hier capaciteit voor vrijmaakt;
 • Het wenselijk is dat capaciteit en expertise hierop een aandachtspunt wordt in volgende kadernota en andere beleidsstukken van de RUD.

Roept het college op:

 • om met provincie en RUD in gesprek te gaan over de toenemende noodzaak van inzet op toezicht en handhaving ten aanzien van vuurwerk,
 • de raad een terugkoppeling te geven van de uitkomsten van dit gesprek met de provincie en RUD.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen