Motie Coöpe­ra­tieve groene inkoop evene­menten en festivals


5 juli 2018

Motie 132/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

  • Het nieuwe college ernaar streeft dat de Utrechtse evenementen duurzaam zijn;
  • Het Amsterdamse coalitieakkoord festivals duurzamer wil maken door te investeren in stroompunten, riolering, palen en coöperatieve inkoop van bijvoorbeeld hardcups, waarbij gemeente en organisatoren bijdragen aan de kosten.

Overwegende dat:

  • Evenementen en festivals die een eigen inkoopbeleid voeren, merken dat duurzame keuzes vaak, en zeker op korte termijn, duurder zijn dan milieuonvriendelijke opties;
  • Ook in Utrecht een duurzaamheidsslag gemaakt kan worden door festivalorganisatoren als het gaat om de inkoop van materialen, en de gemeente op dit gebied een stimulerende rol kan spelen.

Verzoekt het college:

  • Samen met zoveel mogelijk Utrechtse festivals en evenementen een actieplan ‘Coöperatieve Groene Inkoop’ op te stellen, waarbij de gemeente de rol van aanjager heeft;
  • In dit actieplan beleid op te nemen voor duurzame en groene inkoop van festivalmaterialen, waarbij festivals gebruik kunnen maken van gezamenlijk ingekochte duurzame materialen, en de gemeente in de opstartfase kan bijdragen aan de investeringskosten;
  • De raad uiterlijk eind 2018 te informeren over de voortgang van dit plan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Tim Homan, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen