Motie Dat staat zo vast als een huis


14 april 2016

'Maximale energiebesparing bij nieuwbouw aangesloten op stadsverwarming'

Motie 42/20
16

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het onderwerp stadsverwarming,

Constaterende dat:

  • de stadsverwarming in Utrecht momenteel minder duurzaam is dan voorheen en de mate van duurzaamheid fluctueert in de tijd;
  • het college bevoegd is om een kwaliteitsverklaring over warmte te accepteren danwel uit te gaan van de forfaitaire waarde.

Overwegende dat:

  • bij het toepassen van een forfaitair milieurendement voor stadsverwarming extra maatregelen nodig zijn die leiden tot energiezuinigere nieuwbouw met lagere energielasten;
  • in het Energieplan Utrecht is opgenomen dat alle nieuwbouw zo snel mogelijk energieneutraal moet zijn, maar op dit moment de gemeente de instrumenten niet heeft om het af te dwingen.

Spreekt haar mening uit:

  • dat nieuwbouw maximale energieprestatie moet leveren, ongeacht de mate van duurzaamheid van de warmtebron.

Roept het college op:

  • bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor nieuwbouw te blijven rekenen met de forfaitaire waarde voor stadsverwarming, met het doel meer CO2 te besparen;
  • om bij onvoorziene neveneffecten die het doel van CO2 reductie niet dienen de raad te informeren;
  • te onderzoeken of het mogelijk is om ook bij andere warmtebronnen bij de vergunningverlening uit te gaan van de forfaitaire waarden;
  • bij de gebiedsgerichte aanpak, zoals beschreven in de Utrechtse Energieagenda's, bij het kiezen van de warmteoplossing, uit te gaan van het werkelijke opwekrendement (EOR waarde).

En gaat over tot de orde van de dag.

Monique Bollen (GL)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Michei Eggermont (SP)
Jolande Uringa (CU)
Matthijs Sienot (D66)
Ruben Post (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

GL, PvdD, SP, CU, D66, PvdA, VVD, S&S, SBU

Tegen

CDA