Motie Stop met aansluit­plicht op stads­ver­warming


14 april 2016

Motie 39/2016

De Gemeenteraad, bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het onderwerp stadsverwarming, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • in de wijk Leidsche Rijn een aansluitplicht geldt op stadsverwarming voor nieuwbouw-woningen;
 • deze aansluitplicht oorspronkelijk begrijpelijk was, aangezien stadsverwarming een betaalbare en CO2-vriendelijke wijze was om nieuwbouwhuizen te verwarmen;
 • het milieurendement voor stadsverwarming door Eneco echter al sinds 2012 niet meer wordt gehaald;
 • stadsverwarming daarmee geen of nauwelijks CO2-besparing meer oplevert ten opzichte van alternatieven;
 • de gemeente een Warmteplan aan de gemeenteraad ter vaststelling wil voorleggen waarin de afweging van alternatieven voor Stadsverwarming een prominente plek krijgt.

Overwegende dat:

 • bij nieuwbouwprojecten gekozen moet worden voor de meest duurzame en betaalbare wijze om huizen te verwarmen;
 • alternatieven zoals warmtepompen goedkopere en duurzamere oplossingen kunnen zijn om nieuwbouwhuizen te verwarmen;
 • de basis onder de aansluitplicht voor nieuwbouwhuizen in Leidsche Rijn hiermee voor de gemeente Utrecht vervalt;
 • in het Warmteplan weliswaar de afweging van alternatieven zal worden geregeld, maar dit plan nog tenminste een half jaar op zich laat wachten;
 • in de periode tot de vaststelling van het Warmteplan ook nieuwbouwprojecten moeten worden vergund: ook voor deze projecten is de basis onder de aansluitplicht vervallen.

Verzoekt het college:

 • te onderschrijven dat bij nieuwbouwhuizen gekozen moet worden voor de meest duurzame en betaalbare wijze om huizen te verwarmen;
 • zich maximaal in te spannen om te stoppen met de aansluitplicht op stadsverwarming voor nieuwbouwwoningen in Leidsche Rijn en alle andere nieuwbouwprojecten tot de vaststelling van het Warmteplan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Matthijs Sienot (D66)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Monique Bollen (GL)
Jolande Uringa (CU)
Lex van Eindhoven (VVD)
Reinhild Freitag (S&S)
Ruben Post (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, GL, CU, VVD, S&S, PvdA, SBU, SP

Tegen

CDA