Motie De stad is voor iedereen, geen twee­deling in de maat­schappij!


11 februari 2016

Motie 20/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel prestatieafspraken 2016 t/m 2019

Constaterende dat

 • De wetenschappelijk Raad en het regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in hun boek “Gescheiden Werelden” aandacht vragen voor de tweedeling in de samenleving.
 • Hoogleraar Pieter Tordoir en de voormalig voorzitter van SER Alexander Rinnooy Kan samen waarschuwen voor de toenemende tweedeling in de maatschappij
 • Er steeds meer zichtbare uitingen, conflicten en onrusten in de samenleving zijn (bijvoorbeeld voor- en tegenstanders van AZC)
 • Er vaak een lage opkomst is bij verkiezingen
 • tijdens de bespreking van de nieuwe ruimtelijke strategie het thema regelmatig aan de orde is gekomen.

Overwegende dat

 • de tweedeling in de samenleving op basis van onderwijs, werk, gezondheid en wonen een groot gevaar is voor ons democratisch systeem
 • er een alleen maar groter wordende kloof tussen de politiek en burgers ontstaat
 • er sprake is van een ongelijke verdeling van vermogen die merkbare vormen aanneemt.
 • de tweedeling niet bijdraagt aan een solidaire samenleving
 • wij geen Londense of Parijse situaties in onze stad willen hebben
 • Iedereen in de stad recht heeft op fatsoenlijke opleiding, werk, inkomen, toegankelijke en laagdrempelige zorg en een betaalbare woning.
 • Door het creëren van goed werk, goed onderwijs, goed wonen, toegankelijke gezondheid, solidariteit en verbinding en een fatsoenlijk armoedebeleid in de samenleving wel bijgedragen wordt aan het voorkomen van de tweedeling.

Draagt het college op

 • om in overleg met maatschappelijke organisaties met een integraal plan van aanpak te komen dat tweedeling in de samenleving tegengaat en onderlinge verschillen tussen de mensen in de stad verkleint;
 • Dit plan van aanpak voor de behandeling van de begroting 2017 aan de raad voor te leggen;
 • Bij het maken van dit integraal plan van aanpak rekening te houden met de thema’s zoals onderwijs, werken, wonen, zorg.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen